خوردن روزانه آب چغندر و کاهش فشار خون

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که خوردن روزانه آب چغندر تأثیر معناداری در بهبود استقامت هوازی در فعالیت ورزشی و نیز کاهش فشار خون بیماران سالمند مبتلا به نارسایی قلبی دارد. ناتوانی ورزشی- تنگی نفس و خستگی ناشی از فشار کاری سبک از نشانه های ابتلا به نوعی نارسایی قلبی به نام حفظ کسر تزریقی است. این علایم در بخشی مرتبط با عومل غیر مرتبط با قلب می باشد که موجب کاهش انتقال اکسیژن به عضلات فعال می شود. این نوع نارسایی قلبی بیماری است که در آن چگونگی پمپ خون از بطن چپ تحت تأثیر قرار می گیرد. این بیماری در زنان سالمند شایع تر است. مدارک موجود در زمینه رژیم غذایی نشان دادند که مکل یاری نیترتا غیرآلی تأثیر زیادی در کنترل فشار خون، سلامت عروقی، ظرفیت فعالیت ورزشی و متابولیسم اکسیژن دارد. پژوهشگران در این مطالعه دوسوکور 19 آزمودنی را ارزیابی کردند. آن ها تأثیر خوردن روزانه یک و یا دو مرتبه خوردن آب چغندر را بر بهبود ظرفیت فعالیت ورزشی ارزیابی کردند. ظرفیت هوازی و نیز فشار خون آزمودنی هنگام خوردن آب چغندر سنجیده شد. سپس، میزان این متغیرها پس از 7 روز خوردن آب چغندر نیز سنجیده شد. آب چغندر در این مطالعه حاوی 6 میلی مول نیترات غیرآلی نیز بود. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که دریافت روزانه آب چغندر موجب بهبود 24 درصدی ظرفیت هوازی و نیز فشار خون شد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Journal of the American College of Cardiology-Heart Failure منتشر شد.

منبع:


Joel Eggebeen, et al. One Week of Daily Dosing With Beetroot Juice Improves Submaximal Endurance and Blood Pressure in Older Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. JACC: Heart Failure, 2016
 

نظرات بسته شده است.