خواب بدون کیفیت و اختلالات سوخت و سازی زنان

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که تغییرات مدام زمان خواب می تواند موجب اختلالات سوخت و سازی در میان زنان میانسال شاغل شود. به بیان دقیق تر، نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییرات زیاد زمان خواب و نیز تأخیر در زمان خواب می تواند موجب مقومت به انسولین شود. به علاوه، در این مطالعه گزارش شد که تغییرات زیاد زمان خواب با نمایه توده بدنی همبستگی مثبت دارد. به عبارت دیگر، هر چه میزان نمایه توده بدنی افزایش یابد، تأخیر در زمان خواب نیز بیشتر می شود. تأخیر 2 ساعته در  زمان خواب در مقایسه با وضعیت همیشگی می تواند مقاومت به انسولین را تا 5 سال آینده پیشگوی کند. این همبستگی تنها در زمانی معنادار بود که روزهای تعطیل رسمی و غیر رسمی در نظر گرفته شد. بنابراین، پیشنهاد می کند که یک انحراف زیادی در زمان خواب روزهای کاری و غیر تعطیل و روزهای تعطیل در زمینه اختلال تنظیم گلوکز وجود دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Martica Hall ؛ " برنامه نامنظم خواب، شامل تغییرات زیاد زمان خواب در مقایسه با وضعیت همیشگی در زنان میانسال با مقاومت به انسولین در ارتباط است و یک شاخص مهم در زمینه سلامت سوخت و سازی بشمار می رود. ما در این مطالعه دریافتیم که تفاوت در زمان خواب روزهای تعطیل و غیرتعطیل اهمیت بسیار زیادی در این زمینه دارد. " بر اساس این مطالعه پژوهشگران پیشنهاد کردند که برنامه خواب و زمان آن نقش بسیار مهمی در سلامتی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله  Sleep منتشر شد.

منبع:


Briana J. Taylor, et al. Bedtime Variability and Metabolic Health in Midlife Women: The SWAN Sleep Study. SLEEP, 2016
 

نظرات بسته شده است.