خطر بیماری های قلبی: مصرف نوشیدنی های شیرین تنها به مدت دو هفته

نوشیدنی ها با مقادیر مختلفی از شربت فروکتوز شیرین می شوند که مصرف آنها به طور چشمگیری خطر بیماری های قلبی را افزایش می دهد حتی اگر تنها به مدت دو هفته توسط یک مرد یا زن سالم و جوان نوشیده شود.مطالعه انجام شده برای اولین بار رابطه مستقیم و خطی بین میزان شکر افزوده در نوشیدنی های شیرین شده و افزایش برخی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی را نشان داد.
این مطالعه از شواهد مطالعات اپیدمیولوژیکی پیشین مبنی بر افزایش خطر بیماری های قلبی در اثر نوشیدنی های شیرین نشأت گرفته است. این یافته ها به وضوح نشان می دهند که انسان ها به اثرات زیان بار مصرف بیش از حد قندهای رژیمی بسیار حساس اند.
شرکت کنندگان در مطالعه مقادیر مختلفی از شکر افزوده را نوشیدند: 85 شرکت کننده در این مطالعه، شامل زنان و مردان در روده سنی 18 تا 40 سال، در 4 گروه مختلف قرار داده شدند. در طول 15 روز مطالعه، افراد باید نوشیدنی های شیرین شده با شربت فروکتوز را استفاده می کردند که 0، 10، 5/17یا 25 درصد از کل کالری مورد نیاز روزانه آنها را تأمین می کرد.
به گروه کنترل یا 0 درصد، نوشیدنی فاقد شکر شیرین شده با آسپارتام داده شد که نوعی شیرین کننده مصنوعی است. در ابتدا و انتهای مطالعه، محققین برای پایش تغییر سطوح لیپوپروتئین ها، تری گلیسرید و اسید اوریک که شاخص های شناخته شده بیماری های قلبی و عروقی هستند، از افراد نمونه خون جمع آوری کردند.
این عوامل خطر با افزایش دوز شربت فروکتوز، افزایش یافتند. حتی در شرکت کننده هایی که شربت فروکتوز با دوز 10% را مصرف کرده بودند نیز غلظت کلسترول LDL و تری گلیسرید در مقایسه با ابتدای مطالعه افزایش یافته بود.
افزایش خطر در مردان بالاتر از زنان بود: همچنین محققین دریافتند که افزایش چربی های خون به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی، در مردان اهمیت بیشتری نسبت به زنان دارد و مستقل از افزایش وزن بدن است. یافته های این مطالعه نشان دهنده نیاز به تحقیقات گسترده تر با هدف تعیین میزان ایمن قندهای افزودنی است.
نکته عملی: مصرف نوشیدنی های شیرین شده را به حداقل برسانید تا خطر بیماری های قلبی و عروقی در شما کاهش یابد.

منبع:


Kimber Stanhope et al. A dose-response study of consuming high-fructose corn syrup–sweetened beverages on lipid/lipoprotein risk factors for cardiovascular disease in young adults. Am J Clin Nutr, April 2015
 

نظرات بسته شده است.