تفاوت بین شیر و گوشت اُرگانیک و غیراُرگانیک

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Newcastle نشان داد که شیر و گوشت اُرگانیک – هردو- حاوی 50 درصد بیشتر اسیدهای چرب اُمگا3  در مقایسه با فرآورده های غیر اُرگانیک می باشند. پژوهشگران در این مطاعه مروری 196 مقاله را در مورد شیر و نیز 67 مقاله را در مورد گوشت و به منظور روشن شدن تفاوت بین شیر و گوشت اُرگانیک از غیر اُرگانیک بررسی کردند. یافته های حاصل نشان داد که این دو نوع فرآروده به ویژه در مورد ترکیب اسیدهای چرب و غلظت برخی از آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. به بیان دقیق تر، پژوهشگران در این مطالعه پیشنهاد کردند که مصرف شیر و گوشت اُرگانیک راهی برای افزایش دریافت اسیدهای چرب ضروری می باشد. به بیان پروفسورChris Seal، نویسنده مسئول این مقاله؛" اسیدهای چرب اُمگا موجب کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، بهبود عملکرد و گسترش نورونی و نیز تقویت دستگاه ایمنی می شوند. رژیم های غذایی غربی از نظر این نوع اسیدچرب بسیار فقیر هستند و به طور معمول توصیه می شود دریافت این نوع اسیدچرب ضروری در رژیم غذایی دوبرابر شود. باوجود این دریافت کافی آن از طریق رژیم غذایی مشکل است. یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که تغییر دریافت منابع لبنی و گوشتی از غیراُرگانیک به اُرگانیک می تواند راهبرد مؤثری در افزایش دریافت این نوع اسیدچرب ضروری باشد." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله British Journal of Nutrition منتشر شد.

منبع:


Carlo Leifert et al. Higher PUFA and omega-3 PUFA, CLA, a-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic bovine milk: A systematic literature review and meta- and redundancy analysis. British Journal of Nutrition, February 2016
 

نظرات بسته شده است.