تغییر رژیم غذایی، تغییر باکتری های روده ای

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، تغییر رژیم غذایی حتی در طول روز از غذاهای گیاهی تا غذاهایی با منبع حیوانی باعث تغییر سریع در تعداد و نوع باکتری های  ساکن روده می شود.
بر اساس نتایج این مطالعه تعداد، نوع و حتی روش عملکرد این باکتری ها با تغییر غذای دریافتی(رژیم غذایی نرمال، رژیم غذایی بر پایه منابع حیوانی یا گیاهی) تغییر می کند.
میلیون ها باکتری در دستگاه گوارش هر فرد  زندگی می کنند. این باکتری ها نقش مهمی در هضم، ایمنی و حتی وزن بدن ایفا می کنند. پژوهشگران معتقدند این باکتری ها و ژن های آنها(که میکروبیوم خوانده می شوند) به طرز شگفت آوری انعطاف پذیر بوده و می توانند به سرعت در برابر شرایط تغییر نمایند. بعنوان مثال میکروبیوم روده ای به شدت در مقابل غذایی که می خوریم حساس است. برای این پژوهشگران تعجب آور بود که این باکتری ها به سرعت زیادی در مقابل تغییر رژیم غذایی پاسخ میدهند.
نویسندگان این مطالعه به سرپرستی  Lawrence David  6 مرد و 4 زن 21 تا 33 ساله را مورد بررسی قرار دادند. برای 4 روز اول این مطالعه آنها  رژیم معمول خود را داشتند. در 5 روز بعد آنها به مصرف غذاهای با پایه گیاهی یا حیوانی تغییر رژیم دادند. سپس به رژیم غذایی عادی خود برمی گشتند.
نتایج نشان داد رژیم غذایی برپایه منابع حیوانی به تغییرات بزرگتری در فلور میکروبی روده منجر می شود. فعالیت 22 گونه باکتری با مصرف رژیم غذایی حیوانی فعال شد در حالیکه تنها 3 گونه باکتریایی در رژیم غذایی گیاهی برجسته شدند.
این پژوهشگران یافتند باکتری های روده ای حدود یک روز بعد از کنار گذاشتن رژیم غذایی اعمال شده و بازگشت به رژیم قبلی به شرایط و عملکرد قبل خود بازمی گردند.
 

منبع:

Dec. 11, 2013, Nature

نظرات بسته شده است.