ترکیب تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی و کنترل بهتر قند خون بیماران دیابتی

بر اساس نتایج یک مطالعه متاآنالیز نشان داده شد که ترکیب تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی در مقایسه با اثر جداگانه هر یک از آن ها، اثر بهتری را در کنترل قند خون بیماران دیابتی دارد. تا به حال هیچ مطالعه ای به ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم این سه پروتکل تمرینی بر روی قند و چربی خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نپرداخته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثر تمرینات ورزشی هوازی، تمرینات ورزشی مقاومتی و ترکیب تمرینات وزشی هوازی و مقاومتی بر میزان کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع 2 بود.  نتایج این مطالعه درDiabetologia به چاپ رسید.  در مجموع در این مطالعه، حدود 14 پژوهش بررسی شد که در کل 915 آزمودنی داشتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تمرینات هوازی در مقایسه با تمرینات مقاومتی اثر بهتری را بر کاهش مقادیر HbA1C دارد. با وجود این، تمرینات ترکیبی در مقایسه با تمرینات هوازی اثر بیشتری را بر کاهش مقادیر HbA1C داشت. به علاوه نشان داده شد که تمرینات ترکیبی در مقایسه با تمرینات مقاومتی اثر بیشتری را بر مقادیر قند خون ناشتا و چربی خون داشتند. در مجموع، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تمرینات ترکیبی ( هوازی + مقاومتی) در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با هر یک از این تمرین ها به تنهایی، اثر معناداری را بر کنترل بهتر قندخون ناشتا، کاهش کلسترول خون، HbA1C و فشار خون و نیز وزن بدن دارد. 
 
منبع:
Lukas Schwingshackl, et al. Impact of different training modalities on glycaemic control and blood lipids in patients with type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia, 2014
 

نظرات بسته شده است.