تأثیرات فروکتوز زیاد بر سلامت فرزند

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که مصرف رژیم غذایی حاوی فروکتوز زیاد در دروان بارداری بر تکامل فرزندان تأثیرات سوء داشته و موجب بروز فنوتایپ سندرم متابولیک و بیماری قلبی و عروقی در سال های بعدی زندگی خواهد شد. این مطالعه به صورت شفاهی در همایش سالانه طب مادر-کودک ارائه شد. پژوهشگران در این مطالعه که بر روی مدل حیوانی انجام شد، موش ها را به دو گروه آب و شربت فروکتوز تقسیم کردند. موش ها از ابتدای بارداری تا زایمان در گروه های مربوطه قرار داشتند. زاده ها پس از تولد با رژیم غذایی استاندار تغذیه شدند و پس از یک سال ارزیابی شدند. درصد چربی احشایی و چربی کبدی و نیز فشارخون با روش غیرتهاجمی در زاده ها سنجیده شد. تست تحمل گلوکز و هم چنین مقادیر سرمی گلوکز، انسولین، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لپتین و آدیپونکتین نیز سنجیده شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که وزن مادران، تعداد زاده ها  و متوسط وزن هنگام تولد در دو گروه مشابه بود. مقادیر حداکثر گلوکز در زاده های نر و ماده متولد از مادران مصرف کننده فروکتوز به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. زاده های ماده متولد از گروه فروکتوز وزن، درصد چربی احشایی، چربی کبدی مقادیر لپتین بیشتر و آدیپونکتین کمتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند. در متغیرهای مذکور، هیچ تفاوت معناداری بین زاده های نر وجود نداشت. مقادیر سرمی تری گلیسیرید و کلسترول بین دو گروه و هر دو جنس، تفاوت معناداری را نشان نداد. پژوهشگران در این مطالعه پیشنهاد کردند که کیفیت رژیم غذایی مادر می تواند تأثیرات سوء زیادی را بر پروگرمینگ سوخت و سازی زاده ها القاء کند، بنابراین مراقبت ها در این زمینه بسیار ضروری است.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Society for Maternal-Fetal Medicine
 

نظرات بسته شده است.