تاخیر تکلم در کودکان دارای مادران نوجوان

نتایج یک مطالعه جدید در بریتانیا نشان داده است، کودکان متولد شده از مادران نوجوان نسبت به کودکان متولد شده از مادران در اواخر دهه 20 و در دهه 30 سال، دارای تاخیر زبانی هستند اما از نظر هوشی و عقلی مشکلی ندارند.
پژوهشگران 19 هزار کودک متولد شده در بریتانیا طی سال های 2000 و 2001  را مورد بررسی قرار دادند. از بین  این تعداد 12 هزار کودک برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند  که در 5 سالگی تحت آزمایش  مهارت های کلامی، غیرکلامی و تجسم فضایی  قرار گرفتند. سن مادران هنگام تولد فرزند  به شکل 5%  18 سال و جوانتر، 20%  19 تا 24 سال ، 28%   25 تا 29 سال و 35%  30 تا 35 سال بود و 12% از مادران را مادران 35 سال و بالاتر تشکیل میدادند.
یافته ها نشان داد این کودکان از لحاظ مهارت های کلامی  وابسته به سن مادر در زمان تولد، با یکدیگر به شدت متفاوتند، به طوریکه کودکان متولد شده از مادران نوجوان نسبت به کودکان متولد شده از مادران در سن 24 تا 34 سالگی  از لحاظ امتیاز مهارت های کلامی پایینتر بودند. این تاخیر در مهارت های کلامی در کودکان مادران نوجوان نسبت به سایرین 11 ماه بود.
تفاوت این کودکان با سایرین در مهارت های غیرکلامی و تجسم فضایی بعد از در نظر گرفتن عواملی مثل درآمد خانواده، سطح تحصیلات مادر، عدم حضور پدر و مراقبت از کودک، قابل توجیه بود.

منبع:

Oct. 16, 2013, Archives of Disease in Childhood

 

نظرات بسته شده است.