تاثیر کافئین بر هورمونهای زنانه

نوشیدنی های حاوی کافئین به وفور توسط زنانی که در سنین باروری قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند. همیشه نگرانی هایی پیرامون این موضوع وجود داشته است که آیا مصرف این نوع از نوشیدنیها بر هورمونهای جنسی تاثیرگذار می باشد و یا نه؟

در  مطالعه ای که به تازگی در مجله ی American Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده است، محققین به بیان رابطه بین دریافت کافئین و نوشیدنی های کافئینه با هورمون های تولید مثل در زنان سالمی که در سنین پیش از یائسگی قرار دارند پرداخته و تغییرات حاصل از مصرف آنها در نژادهای متفاوت  مورد بررسی قرار دادند.

259 زن مورد مطالعه طی 2 دوره قاعدگی مورد پیگیری قرار گرفتند. از آنها تست خون ناشتا به منظور بررسی های هورمونی در 8 نوبت در طی هر چرخه قاعدگی به عمل آمد. همچنین در طی هر دوره 4 یادآمد خوراک 24 ساعته از افراد مورد مطالعه دریافت شد. به منظور ارزیابی بهتر رابطه هورمون ها و مصرف کافئین، نمونه ها از نظر سن، تجمع بافت چربی، فعالیت بدنی، دریافت انرژی و الکل و استرس های روزانه در شرایط نسبتا یکسانی قرار داشتند. اثرمتقابل کافئین بر چرخه های هورمونی تست شده و اطلاعات به منظور ارزیابی طبقه بندی شدند.

یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت کافئین بیش از 200 میلی گرم در روز در بین زنان سفید پوست، اثر معکوس بر غلظت استرادیول آزاد ( یک نوع از هورمون زنانه)دارد به عبارت دیگر مصرف 200 میلی گرم کافئین موجب کاهش غلظت هورمون زنانه در خانمهای سفید پوست گردید. این در حالی است که در زنان آسیایی این رابطه مثبت بوده است. از طرف دیگر، مصرف نوشابه های حاوی کافئین و چای سبز بیش از یک لیوان در روز (240 میلی لیتر)، با غلظت استرادیول آزاد در هر دو نژاد، در رابطه مستقیم است.

نکته عملی:  استفاده متوسط از کافئین با کاهش غلظت استرادیول در زنان سفید پوست در رابطه است ولی در خانمهای آسیای نتیج متفوت بود. مصرف نوشابه کافئینه و چای سبز با افزایش غلظت استرادیول در تمام نژادها در رابطه مستقیم است. تحقیقات بیشتر برای بررسی رابطه مصرف کافئین و هورمون های جنسی وتاثیرات متفاوت نژادی در خانمها ضروری به نظر می آید.

 منبع :

American Journal of Clinical Nutrition, Jan, 2012

نظرات بسته شده است.