تاثیر رژیم مدیترانه ای سرشار از چربی های گیاهی بر وزن

در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر رژیم غذایی کم چرب و رژیم غذایی مدیترانه ای بر وزن و دور کمر محققان اطلاعات مربوط به 7447 مرد (80-55 سال) و زن (80-60 سال) را مورد ارزیابی قرار دادند. بیش از 90% شرکت کنندگان اضافه وزن داشته یا چاق بودند. همچنین یا به دیابت نوع 2 مبتلا بودند یا حداقل 3 عامل خطر برای بیماری قلبی داشتند. این افراد به 3 گروه تقسیم شدند: رژیم مدیترانه ای سرشار از روغن زیتون و بدون محدودیت کالری دریافتی، رژیم مدیترانه ای سرشار از آجیل و بدون محدودیت کالری و رژیم غذایی کم چرب و خودداری از مصرف تمام چربی ها در رژیم غذایی.
تمام شرکت کنندگان مشاوره در مورد رژیم غذایی دریافت نموده و به مدت 5 سال پیگیری شدند. وزن بدن و دور کمر در ابتدای مطالعه و بعد از آن به طور سالانه اندازه گیری شد. پایبندی به رژیم غذایی مورد نظر از طریق پرسشنامه های غذایی و نمونه خون و ادرار ارزیابی شد.
در پایان 5 سال پیگیری مصرف چربی در شرکت کنندگان دریافت کننده رژیم کم چرب از 40% به 4/37% کاهش یافته بود. در 2 گروه دریافت کننده رژیم مدیترانه ای دریافت چربی افزایش یافته بود. در هر دو گروه درصد کالری دریافتی از پروتئین و کربوهیدرات کاهش یافته بود.  
در هر سه گروه وزن کاهش و دور کمر افزایش یافته بود. در گروه دریافت کننده رژیم مدیترانه ای همراه با روغن زیتون بیشترین کاهش وزن و در گروه رژیم کم چرب بیشترین افزایش در دور کمر مشاهده شد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد دریافت چربی های گیاهی در مقایسه با رژیم کم چرب تاثیر کمی بر روی وزن و دور کمر دارد. اما در مقایسه با گروه کنترل در افراد دارای رژیم مدیترانه ای کاهش وزن بیشتر و افزایش دور کمر کمتر است.
منبع:


Effect of a high-fat Mediterranean diet on bodyweight and waist circumference: a prespecified secondary outcomes analysis of the PREDIMED randomised controlled trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2016
 

نظرات بسته شده است.