تاثیر تفاوت های ژنتیکی بر اثربخشی رژیم های کاهش وزن

گروهی از محققان تاثیر تفاوت های فردی از نظر ژنتیکی را بر اثربخشی رژیم های غذایی بر کاهش یا افزایش وزن مورد بررسی قرار دادند.  این مطالعه بر روی موش انجام شد. موش مدل حیوانی مناسبی برای مطالعه تغییرات رژیم غذایی است زیرا شرایط متابولیکی مشابه با انسان دارد.
به مدت 6 ماه گروهی از موش ها غذایی معادل با رژیم های غذایی مشهور دریافت کردند: رژیم غذایی غربی، رژیم ژاپنی، رژیم مدیترانه ای و رژیم با چربی بالا و کربوهیدرات کم (کتوژنیک یا اتکینز).  گروه دیگر به عنوان گروه  کنترل غذای استاندارد دریافت کردند. به موش ها اجازه داده شد به هر میزان که تمایل دارند غذا بخورند و محققان دریافت آن ها را اندازه گیری کردند. هر رژیم غذایی به دقت با معادل رژیم غذایی انسان همسان سازی شده بود. برای مثال، رژیم غذایی ژاپنی حاوی برنج به عنوان منبع اصلی کربوهیدرات بود.
محققان دریافتند رژیم غذایی غربی دارای پیامدهای منفی مانند کبد چرب و چاقی است. اما اثر هر رژیم با توجه به نژاد موش متفاوت بود. به طور مثال، در یک نژاد رژیم غربی اثر بیماری زایی نداشت. در مثال دیگر، رژیم غربی و رژیم کتوژنیک هر دو حاوی چربی زیادی هستند. در یک نژاد رژیم غربی پیامد منفی داشت اما رژیم کتوژنیک اثرات منفی نشان نداد. در نژاد دیگر برعکس بود و موش ها بر اثر رژیم کتوژنیک به چاقی و کبدچرب مبتلا شدند اما تحت تاثیر رژیم غربی قرار نگرفتند.
محققان درصدد هستند در تحقیقات آتی ژن های دخیل در ایجاد تفاوت در واکنش به تغییرات رژیم غذایی را مورد مطالعه قرار دهند. نتایج این تحقیقات در آینده منجر به پیدایش تست هایی خواهد شد که امکان شناسایی نوع رژیم غذایی مناسب و مخصوص هر فرد را فراهم می سازد.
منبع:


William Barrington et al. Allied Genetics Conference, 2016
 

نظرات بسته شده است.