بیماری قلبی: اثر دو هفته نوشیدنی های شیرین

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که خوردن نوشیدنی های شیرین محتوب مقادیر کم، متوسط و زیاد شربت ذرت ( حاوی فروکتوز) می توان موجب افزایش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی گردد، حتی اگر برای تنها دو هفته مصرف شود. مصرف نوشیدنی های شیرین خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را به روش وابسته به سن افزایش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش دریافت خطر بروز بیماری را بیشتر می کند. مطالعه حاضر، اولین مطالعه ای است که رابطه مستقیم و وابسته به میزان نوشیدنی های شیرین را در زمینه بروز بیماری های قلبی و عروقی ارزیابی می کند. محققین در این مطالعه 85 آزمودنی شامل مرد و زن در دامنه سنی 18 تا 40 سال را به چهار گروه تقسیم کردند. طول دوره پژوهش 15 روز در نظر گرفته شد و آزمودنی ها نوشیدنی های حاوی مقادیر گوناگون شربت ذرت را دریافت کردند. در واقع در این مطالعه بر این موضوع تأکید شده است که افزایش محتوای شیرینی نوشیدنی و نیز افزایش دریافت آن با بروز بیماری قلبی عروقی رابطه مستقیم دارد. نتایج این مطالعه از یافته های پژوهش های موجود در زمینه افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی – عروقی و افزایش دریافت شکر حمایت می کند.  به بیان نویسنده مسوئل این مقاله، Kimber Stanhope ؛ "یافته های حاصل از این مطالعه به روشنی نشان می دهد که انسان در عمل نسبت به اثرات مضر دریافت شکر مازاد رژیمی حساس است." مقاله مرتبط با این مطالعه درAmerican Journal of Clinical Nutrition. منتشر شد.

منبع:


Kimber Stanhope et al. A dose-response study of consuming high-fructose corn syrup–sweetened beverages on lipid/lipoprotein risk factors for cardiovascular disease in young adults. Am J Clin Nutr, April 2
 

نظرات بسته شده است.