بیماران مبتلا به فشار خون و ابتلا به نارسایی کلیه

فشار خون بالا می تواند منجر به عوارضی مانند آسیب کلیه، بیماری های قلبی و سکته قلبی و مغزی گردد. اغلب پزشکان معتقدند که در بیماران مبتلا به فشار خون هر چه قدر فشار خون کمتر  باشد می تواند برای این بیماران مفیدتر باشد در واقع پزشکان توصیه می کنند که در درمان بیماران 30 تا 59 ساله مبتلا به فشار خون، هدف درمانی باید رساندن فشار خون بیمار به مقادیر کمتر از 140 بر روی 90 میلی متر جیوه باشد اما ممکن است کم بودن فشار خون از یک حد مشخص نیز این بیماران را در معرض برخی از خطرات و بیماری ها مانند نارسایی کلیه و مرگ قرار دهد.
در این رابطه، مطالعه ای به تازگی انجام شده و نتایج آن  در نشریه Journal of the American College of Cardiology منتشر شده است. هدف این مطالعه تعیین محدوه طبیعی فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون برای پیشگیری از بروز بیماری هایی مانند نارسایی کلیه در این بیماران بوده است.
در این مطالعه کوهورت حدود 400000 بیمار مبتلا به فشار خون با سن بالای 18 سال شرکت داشته اند. این بیماران به مدت 4 سال مورد پیگیری قرار گرفتند و اندازه گیری فشار خون و بروز مرگ و میر و نارسایی کلیه در آنها انجام گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد بیمارانی که فشار خون آنها در محدوده 130 تا 139 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک و 60 تا 79 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک باشد، کمترین خطر ابتلا به نارسایی کلیه و مرگ و میر را خواهد داشت. در بیمارانی که فشار خون آنها در محدوه 120 تا 129 میلی متر جیوه بوده است( با وجود این که در محدوه طبیعی فشار خون قرار دارد) احتمال مرگ و میر و نارسایی کلیه 10 درصد بیشتر از کسانی بوده است که فشار خون سیستولیک آنها بین 130 تا 139 میلی متر جیوه بوده است. همچنین در کسانی که فشار خون سیستولیک بین 140 تا 149 میلی متر جیوه داشته اند احتمال احتمال مرگ و میر و نارسایی کلیه 40 درصد بیشتر از کسانی بوده است که فشار خون سیستولیک130 تا 139 میلی متر جیوه داشته اند.
نکته عملی: بر اساس نتایج این مطالعه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا، بهترین محدوه برای فشار خون سیستولیک 130 تا 139 و فشار خون دیاستولیک 60 تا 79 می باشد و مقادیر کمتر و بیشتر از این محدوده می تواند پیامدهای نامناسبی برای این بیماران به همراه داشته باشد.

منبع: J Am Coll Cardiol. 2014 ;12 (6):588-97
 

نظرات بسته شده است.