به ازای یک ساعت نشستن دو دقیقه پیاده روی کنید

نتایج یک مطالعه جدید پیشنهاد کرد که پرداختن به فعالیت های بدنی با شدت کم هز قبیل ایستادن نمی تواند عوارض خطرناک نشستن طولانی مدت را جبران کند. در این راستا، افزودن 2 دقیقه پیاده روی به ازای هر ساعت نشستن می تواند مفید واقع شود. مطالعات زیادی نشان داده اند که نشستن طولانی مدت موجب افزایش خطر بروز بسیاری از بیماری مثل دیابت نوع 2 و مرگ زودرس می گردد.  بر این اساس محققین دانشکده پزشکی دانشگاه Utah راهبردهایی را برای نسشتن طولانی مدت توصیه کردند. محققین داده های ارزیابی های تغذیه ای و سلامت ملی را برای آزمون مدت زمان طولانی تر فعالیت های کم شدت مثل ایستادن و فعالیت های ورزشی کم شدت مثل پیاده روی معمولی چه رابطه ای با طول عمر افرادی دارد که مدت طولانی را به حالت نشسته سپری می کند. محققین شدت فعالیت بدنی را در تعداد 3243 آزمودنی به واسطه شتاب سنج و به مدت 3 سال سنجیدند. در این دوره زمانی 137 مرگ رخ داد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که 2 دقیقه پیاده روی کردن با شدت کم به ازای هر ساعت نشستن می تواند حدود 33 درصد خطر مرگ ومیر را کاهش دهد. به بیان محققین این مطالعه با پیروی کردن از این راهبرد می توان حدود 400 تا 600 کیلوکالری در هفته مصرف  کرد. یافته های حاصل از این مطالعه در the Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN)منتشر شد.

منبع:


Srinivasan Beddhu,  et al.  Light-Intensity Physical Activities and Mortality in the United States General Population and CKD Subpopulation. CJASN, April 30, 2015
 

نظرات بسته شده است.