برای کاهش کلسترول بد خونتان آووکادو بخورید

بر اساس نتایج یک مطالعه گزارش شد که خوردن یک آووکادو در روز می تواند موجب کاهش مقادیر کلسترول بد خون و بهبود آن در افراد چاق و دارای اضافه وزن شود. محققین در این مطالعه اثر آووکادو را بر عوامل خطر سنتی و جدید قلبی و عروقی ارزیابی کردند. بدین منظور آن ها اسیدهای چرب اشباع رژیم غذایی آمریکایی ها را با اسیدهای چرب غیر اشباع آووکادو جایگزین کردند. محققین 45 فرد سالم دارای اضافه وزن و یا چاق که در دامنه سنی 21 تا 70 سال قرار داشتند را ارزیابی کردند. رژیم های غذایی حاوی 34 درصد کالری چربی، 51 درصد کربوهیدرات و 16 درصد پروتئین بودند.  آمودنی ها به سه گروه رژیم غذایی با محتوای کم کلسترول تقسیم بندی شدند: رژیم غذایی کم چربی با یک آووکادو در روز، رژیم غذایی کم چربی بدون آووکادو، رژیم غذایی با محتوای متوسط چربی بدون آووکادو و رژیم غذایی با محتوای چربی متوسط و با یک آووکادو در روز.  هر دو رژیم با محتوای متوسط چربی حاوی 34 درصد کالری از چربی ( 17 درصد کالری از اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه) در حالی که رژیم های کم چربی حاوی 24 درصد کالری از چربی بودند ( 11 درصد از اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه).  مدت مطالعه 5 هفته در نظر گرفته شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در مقایسه با رژیم پایه آمریکایی ها مقادیر کلسترول بد به میزان 5/13 میلی گرم در دسی لیتر در رژیم غذایی با محتوای متوسط چربی کاهش یافت. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the American Heart Association منتشر شد.

منبع:


Li Wang, et al.  Effect of a Moderate Fat Diet With and Without Avocados on Lipoprotein Particle Number, Size and Subclasses in Overweight and Obese Adults: A Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Heart Association, January 2015
 

نظرات بسته شده است.