با خوردن صبحانه ناپرهیزی های غذایی تان کاهش می یابد

نتایج یک مطالعه در مرکز کنترل و پیشگیری از بروز بیماری ها نشان داد که خوردن صبحانه، به ویژه یک صبحانه پرپروتئین موجب افزایش ترشح یک ماده شیمیایی در مغز می شود که از طریق تحریک سیستم پاداش مغزی مانع از پر خوری و ناپرهیزی های غذایی در طول روز می گردد. بنابراین، این ماده شیمیایی تولید شده در مغز که ناشی از خوردن صبحانه است، می تواند یکی از راه های پیشگیری از بروز چاقی باشد. نخوردن صبحانه معمولاً در نوجوانان شایع است، این موضوع موجب افزایش احتمال پرخوری و ناپرهیزی آن ها در طول روز و در نتیجه افزایش وزن آن ها می گردد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Heather Leidy؛ استادیار تغذیه و فیزیولوژی ورزشی" نتایج مطالعه ما نشان داد که خوردن صبحانه موجب کاهش معنادار تمایل به مواد شیرین و پرخوری در طول روز می گردد." وی در ادامه افزود:" خوردن صبحانه، به ویژه یک صبحانه پر پروتئین می تواند موجب کاهش پر خوری ها و نیز خوردن مقادیر زیاد چربی می شود. به عبارت دیگر، اگر صبحانه حذف شود موجب ناپرهیزی های غذایی در طول روز می گردد." محققین در این مطالعه، اثر صبحانه های متفاوت را بر سطوح دوپامین، یک ماده شیمایی در مغز که در چرخه پاداش درگیر است را ارزیابی کردند. مقادیر دوپامین در افراد چاق و دارای اضافه وزن کم تر است. این بدان معنا است که این کاهش بر مقدار غذای مصرفی اثر زیادی دارد. در واقع حذف صبحانه موجب کاهش مقادیر دوپامین و در نتیجه پرخوری می شود.

منبع:


Heather J Leidy. Effects of high-protein vs. high- fat snacks on appetite control, satiety, and eating initiation in healthy women. Nutrition Journal, 2014.
 

نظرات بسته شده است.