باکتری های معده بر مقادیر کلسترول خوب اثر دارند

رابطه بین باکتری های معده و وزن بدن، تری گلیسیرید و مقادیر کلسترول خوب کشف شد. محققین 34 گونه باکتریایی در دستگاه معدی-روده ای انسان را مشخص کردند که بر وزن و سوختو ساز چربی اثر دارند. برای حفظ سلامت قلبی و عروقی، معده را بررسی کنید. باکتری هایی که در معده زندگی می کنند بر وزن، چربی و مقادیر کلسترول خوب اثر دارند، و بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه جدید از عوامل ضروری برای کمک به حفظ سلامت قلب بشمار می روند. به بیان دکتر Jingyuan Fu ،نویسنده مسئول این مقاله؛" مطالعه ما مدرک جدیدی در اثبات رابطه بین مقادیر HDL-کلسترول ( کلسترول خوب) و تری گلیسیرید با باکتری های معده است و یک عامل خطر جدید به سایر عوامل اثر گذار در این زمینه شامل سن، جنس، نمایه توده بدنی و ژنتیک اضافه می کند." محققین در این مطالعه 893 آزمودنی را در هلند بررسی کردند. آن ها دریافتند که: باکتری های معده در تفاوت چربی بدنی ، تری گلیسیرید و مقادیر HDL-کلسترول به ترتیب؛ 6/4، 6 و 4 درصد سهم دارند. با وجود این، محققین دریافتند که باکتری های معده اثر بسیار کمی بر مقادیر LDL-کلسترول و مقادیر تام کلسترول دارند. انسان و میکروب ها رابطه همزیستی با یکدیگر دارند. بدن انسان از تریلیون ها میکروارگانیسم تشکیل شده است، آن ها 10 برابر سلول های بدن انسان هستند. این میکروب ها در هضم غذاو بهبود دستگاه ایمنی به انسان کمک می کنند. به بیان محققین باکتری های بدن هر فردی به عنوان یک اندام خارجی درنظر گرفته می شود به دلیل این که نقش مهمی را در سلامت فردی دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Circulation Research  منتشر شد.

منبع:


Alexandra Zhernakova. The Gut Microbiome Contributes to a Substantial Proportion of the Variation in Blood Lipids. Circulation Research, September 2015
 

نظرات بسته شده است.