باکتری های معده بر خطر بروز پارکیسنون مؤثرند

محققین فلاندی در مطالعه ای دریافتند که تعادل خانواده ای از باکتری ها به نام  Prevotellaceae در معده بیماران مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد سالم متفاوت است. به بیان دقیق تر، مقادیر این باکتری در معده بیماران مبتلا به پارکینسون کمتر است. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که در صورت اثر بیماری پارکینسون بر کاهش مقادیر این باکتری در معده مبتلایان و تأیید این اثر در مطالعات دیگر، می توان بهبود و احیای تعادل مقادیر این باکتری را به عنوان راهبردی برای کاهش سرعت بیماری در نظر گرفت. در حال حاضر روشن است که بیماران مبتلا به پارکینسون به اختلالات معدی روده ای مبتلا می شوند، به ویژه یبوست. این نشانه ها ممکن است موجب تشدید علایم حرکتی در طی سال ها گردد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " از نقطه نظر بالینی، ما می دانیم که معده بسیار زود در بیماری پارکینسون تحت تأثیر قرار می گیرد. با وجود این دلیل آن مشخص نیست."بر اساس داده های زمینه ای تعداد سلول باکتری در بدن 10برابر بیشتر از سلول های بدن است. باکتری های روده ای بر دستگاه ایمنی و جذبمواد مغذی، ویتامین ها، داروها و ترکیبات سمی اثر دارند. مدارک نشان می دهند که ارتباط بین باکتری های معده و دستگاه عصبی دو جانبه است، و این ارتباط بر فعالیت مغزی، رفتار، و مقادیر گیرنده های نوروترانسمیتری و عوامل نوروتروفیک اثر دارد. این مطالعه بر روی 72 آزمودنی بیمار مبتلا به پارکینسون انجام و نمونه های مدفوع آن ها بررسی شد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Movement Disorders منتشر شد.

منبع:


Mov Disord. 2015;30:350-358, 296-298
 

نظرات بسته شده است.