باکتری های روده ای موجب چاقی می شوند

نتایج مطالعه محققین انجمن میکروبیولوژی آمریکا نشان داد که باکتری روده ای به نام  Clostridium ramosum که با رژیم پر چربی در ارتباط است، می تواند موجب پیشبرد و افزایش بروز چاقی شود. محققین در این مطالعه سه گروه از موش ها را با محتواب باکتری روده ای گوناگون ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد؛ موش هایی که دارای باکتری روده ای Clostridium ramosum بودند زمانی که رژیم پرچرب دریافت کردند،‌چاق شدند. در حالی که موش هایی که محتوای روده ای آن ها حاوی این باکتری نبود ولی از یک رژیم پر چربی پیروی کرده بودند، چاق نشدند. به علاوه، موش هایی که رژیم کم چربی دریافت کردند و محتوای باکتری های روده ای شان حاوی Clostridium ramosum بود نیز وزن زیاد نکردند. محققین پیشنهاد کردند رژیم پرچرب می تواند رشد این باکتری را تحریک کند و متعاقب آن موجب افزایش دریافت مواد غذایی و پیشبرد اثرات رژیم غذایی پر چرب بر وزن بدن و توده ی چربی گردد.  به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله، دکتر Michael Blaut؛" ما بسیار متعجب شدیم از این که حضور و غیاب این باکتری بتواند بر افزایش وزن و بروز چاقی مؤثر باشد". ‌وی در ادامه افزود: " نتایج مطالعه ی ما نشان داد که باکتری Clostridium ramosum در روده ی کوچک موجب ازفایش دریافت مواد مغذی و در نتیجه بروز چاقی می شود. " مقاله ی مرتبط با این پژوهش در مجله ی American Society for Microbiology منتشر شد. 
 
منبع:
Anni Woting, et al. Clostridium ramosum Promotes High-Fat Diet-Induced Obesity in Gnotobiotic Mouse Models. mBio, September 2014.
 

نظرات بسته شده است.