بافت چربی بر پاسخ مغز به استرس اثر دارد

اثر مغز بر سایر بخش های بدن به خوبی شناخته شده است. در حال حاضر، گروهی از محققین دریافتند که این یک مسیر دوطرفه است: چربی بدن با ارسال پیامی بر مسیر پاسخ مغزی به استرس و سوخت وساز اثر دارد. در حالی که ماهیت برخی پیام ها نامشخص است، محققین معتقدند که چنین مسیرهایی وجود دارند و با شناخت بیشتر در مورد آن ها می توان بر چرخه معیوب غلبه کرد. استرس موجب یک پرخوری ناخودآگاه می شود، که می تواند به چاقی منجر شود و چربی بیش از حد بدن می تواند بر توانایی بدن در ارسال پیام به مغز برای مقابله با استرس مؤثر باشد. به بیان یکی از نویسنده های این مقاله، دکترJames Herman ؛ "یافته های حاصل از این مطالعه بسیار منحصر به فرد است به دلیل این که پیچیدگی مسیرهای مغزی برای پاسخ بدن به استرس را مشخص می کند. " وی در ادامه افزود:" این موضوع توجه ما را به سمت اندام های دیگر بدن منعطف می کند. پیش از این تصور بر این بود که تنظیم پاسخ های استرسی برعهده مغز است. در حالی که مغز تنها اندام درگیر در پاسخ های استرسی نیست. این مطالعه پیشنهاد می کند که تنظیم استرسی در یک طیف گسترده ای رخ می دهد، شامل دستگاه های کنترل کننده سوخت وساز مثل چربی."محققین در این مطالعه دریافتند که یک گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی در بافت چربی بر مسیر کنترل استرس و سوخت و ساز مغزی اثر می گذارد. یافته های حاصل از این مطالعه درمجلهPsychoneuroendocrinology  منتشر شد.   

منبع:


Annette D. de Kloet, et al. Adipocyte glucocorticoid receptors mediate fat-to-brain signaling. Psychoneuroendocrinology, 2015
 

نظرات بسته شده است.