انتقال پیام های عصبی در مغز کودکان با آمادگی هوازی، بیش تر است

نتایج یک مطالعه بر روی کودکان 9 و 10 ساله نشان داد؛ کودکانی که آمادگی قلبی- تنفسی بیش تری دارند، در مقایسه با هم سن و سالانشان که آمادگی کم تری دارند،  انتقال عصبی بهتری نیز دارند. ناحیه سفید مغزی، ناحیه ای است که در آن آکسون های سلول های عصبی وجود دارند، و در نقل و انتقال از یک ناحیه ی مغزی به ناحیه ی دیگر درگیر هستند. هر چه ناحیه ی سفید متراکم تر باشد، سرعت نقل و انتقال عصبی از یک ناحیه ی مغزی به ناحیه ی دیگر نیز بیش تر است. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ دکتر Laura Chaddock-Heyman، " در مطالعات پیشین نشان داده شد که حجم نواحی خاکستری در کودکانی که آمادگی هوازی بیش تری دارند، در مقایسه با هم سن و سالانشان که آمادگی هوازی کم تری دارند، بیش تر است، این نواحی در حافظه و یادگیری درگیر هستند." وی در ادامه افزود؛ " ما در این مطالعه برای اولین بار نشان دادیم که چگونه حجم ناحیه ی سفیذ مغزی نیز با آمادگی هوازی در ارتباط است". محققین در این مطالعه با استفاده از روشdiffusion tensor imaging ، 5 راه مغزی را در ناحیه ی سفید مغزی 24 آزمودنی ارزیابی کردند. محققین چندین متغیر  از قبیل؛ موقعیت اقتصادی و اجتماعی، زمان بلوغ، IQ یا تشخیص بیش فعالی یا ناتوانی های یادگیری را کنترل کردند. این عوامل ممکن است موجب گوناگونی اثر فعالیت ورزشی بر نواحی سفید مغزی می گردد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که پیام رسانی در ناحیه ی سفید مغزی کودکانی که آمادگی هوازی بیش تری داشتند، قوی تر بود.  نتایج حاصل از این پژوهش درFrontiers in Human Neuroscience منتشر شد.  
 
منبع:
Laura Chaddock-Heyman, et al. Aerobic fitness is associated with greater white matter integrity in children. Frontiers in Human Neuroscience, 2014.
 

نظرات بسته شده است.