امگا 3 و سلامت کلیه

اعتقاد بر این است که اسید چرب های غیراشباع با چند باند دوگانه PUFA))،شامل اسید های چرب بلند زنجیره و آلفا لینولنیک اسید به علت خواص ضد التهابی می توانند نقش محافظت کننده ای در برابر آسیب های ناشی از بیماری های کلیوی داشته باشد.

در رابطه با این فرضیه چند مطالعه اپیدمیولوژیک توسط محققین دانشگاه سیدنی صورت گرفت. در یکی از این مطالعات به بررسی رابطه بین دریافت غذایی PUFA(n-3, n-6 and α-linolenic acid)، ماهی و شیوع بیماری های مزمن کلیوی پرداخته شد.

این مطالعه بین سالهای (1997-9)، بر روی 2600 شرکت کننده بالای50 سال صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه های جمع آوری شده و مقدار مصرف PUFAو ماهی در برنامه غذایی آنها محاسبه شد. کراتینین سرم نیز اندازه گیری شد. در این مطالعه شاخص نارسایی کلیوی مزمن، میزان فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 60   (m2 73 /1    ml/min per) در نظر گرفته شد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، در افرادی که بیشترین دریافت غذایی از اسیدچرب های بلند زنجیره n-3  (امگا 3) را داشتند احتمال ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی به طور قابل توجهی کمتر از افرادی بود که کمترین مصرف را از این دسته از اسیدهای چرب داشته اند. علاوه براین که مصرف مواد غذایی حاوی امگا 3 بر سلامت خیلی از اعضائء دیگر بدن موثر است.

نکته عملی:مطالعه فوق موید این حقیقت است که افزایش دریافت غذایی اسید چرب امگا 3 n-3 PUFA)) و ماهی، شیوع بیماری های مزمن کلیوی را کاهش می دهد. لذا گنجاندن ماهی و منابع غذایی حاوی اسیدچرب امگا 3 در برنامه غذایی می تواند در حفظ عملکرد سالم کلیه ها نقش مهمی ایفا کند.

نظرات بسته شده است.