افسردگی: اختلالی رایج پس از جراحی چاقی

یافته های اصل از یک مطالعه نشان داد که  اختلالات مرتبط با مغز مثل افسردگی و یا اختلالات غذا خوردن در میان افراد چاقی که تحت تأثیر عمل جراحی قرار گرفتند شایع است. عمل جراحی چاقی یکی از راهبردهای مورد قبول برای کاهش چاقی در افراد می باشد. اختلالات مرتبط با سلامت ذهنی در بین افراد چاقی که تحت تأثیر عمل جراحی قرار گرفتند شایع است. این مطالعه به سرپرستی دکترAaron J. Dawes از دانشکده پزشکی لوس آنجلس انجام شد.هدف اصلی پژوهشگران از این مطالعه متاآنالیز بررسی همبستگی بین شیوع اختلالات ذهنی به دنبال جراحی چاقی بود. پژوهشگران در این مطالعه 68 مقاله را بررسی کردند. در 27 مقاله که در حدود 65363 بیمار در آن ها بررسی شده بود اختلالات ذهنی مثل افسردگی پس از جراحی چاقی گزارش شده بود. از سوی دیگر در 27 مقاله که در حدود 50182 بیمار را بررسی کرده بودند وضعیت سلامت ذهنی پیش از عمل جراحی چاقی بررسی شده بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که 23 درصد بیماران پس از عمل جراحی چاقی دچار اختلالات ذهنی مثل افسردگی (19درصد) و نیز اختلالات غذاخوردن (17 درصد) شدند. سایر اختلالات هنی مثل اضطراب نیز به میزان 12درصد با عمل جراحی چاقی همبستگی داشت. پژوهشگران بر این اساس پیشنهاد کردند که برای کنترل و مدیریت بهتر این نتایج باید این دسته از بیماران به طور دقیق پایش و تحت نظر باشند. برای روشن شدن سازوکارهای موجود در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهJAMA   منتشر شد.

منبع:


Aaron J. Dawes, et al.  Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery. JAMA, 2016
 

نظرات بسته شده است.