اضطراب موجب تسریع روند آلزایمرمی شود

محققین در مطالعه ای نشان دادند که اضطراب می تواند روند آلزایمر را در بیماران مبتلا به درجه ملایم این بیماری تسریع کند. این دانشمندان برای آزمون این فرضیه که اضطراب موجب افزایش سرعت روند اختلال ملایم شناختی به بیماری آلزایمر مطالعه ای را طراحی کردند، آن ها در این پژوهش سازوکار های عصبی پایه ای این ارتباط را ارزیابی کردند. بدین منظور، 376 آزمودنی را با اختلال ملایم عملکرد شناختی در طی 36 ماه مورد بررسی قرار دادند. محققین برای بررسی ارتباط بین اضطراب و خطر بروز آلزایمر از تست های مربوطه استفاده کردند. سایر متغیرهای مانند افسردگی، کاهش حافظه و MRI نواحی مختلف مغزی از جمله هایپوکامپ، آمیگدال و حجم و ضخامت قشر درون بینی نیز ارزیابی شدند. در مجموع، یک همبستگی خطی برای تعیین اثر اضطراب بر میزان آتروفی نواحی فوق الذکر در نظر گرفته شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که اضطراب موجب تسریع روند تبدیل اختلال ملایم شناختی به آلزایمر می شود.  ارتباط بین اضطراب و آلزایمر پس از حذف سایر متغیرهای نیز به قوت خود باقی ماند. همچنین، اضطراب موجب کاهش حجم قشر درون بینی می شود. با وجود این، ارتباط بین اضطراب و کاهش ضخامت قشردرون بینی معنادار نبود. محققین بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه نتیجه گیری کردند که علایم اضطراب در اختلال شناختی ملایم موجب پیش بینی تبدیل به آلزایمر می شود. با توجه به اثر اضطراب بر حجم قشردرون بینی، می توان گفت که اضطراب به روش مستقیم و غیر مستقیم می تواند موجب پیشرفت بیماری آلزایمر شود.
منبع:


Mah L, Binns MA, Steffens DC; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Anxiety symptoms in amnestic mild cognitive impairment are associated with medial temporal atrophy and predict conversion to Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2014
 

نظرات بسته شده است.