اضافه وزن داشتن بهتر از چاقی است

بر اساس نتایج مطالعه ای که در مجله ی JAMA به چاپ رسید، بررسی 100 مطالعه که نزدیک به 3میلیون نفر دارای اضافه وزن و چاقی را مورد بررسی قرار داده بودند نشان داد که؛ چاقی با تمام دلایل مرگ ارتباط مستقیم و زیادی دارد در حالی که اضافه وزن ارتباط کمتری با دلایل مرگ دارد. روشن شدن ارتباط بین وزن مطلوب و طبیعی، اضافه وزن و چاقی با دلایل  و عوامل مرتبط با مرگ می تواند از لحاظ بالینی در تصمیم گیری های کلینیکی بسیار حائز اهمیت باشد. در این مطالعه سعی شد به نرمال سازی شاخص توده ی بدنی و دلایل مرگ پرداخته شود. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در افراد دارای اضافه وزن میزان مرگ یک کاهش 6 درصدی را نشان داد در حالی که در افراد چاق میزان مرگ یک افزایش 18 درصدی را نشان داد. به طور جزئی، میزان مرگ در افراد دارای چاقی درجه ی 1؛ یک افزایش 5 درصدی و در افراد دارای چاقی درجه ی 2 و 3 یک افزایش 29 درصدی را نشان داد. به دلیل ارتباط کم چاقی درجه ی 1 با دلایل مگ ومیر، بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان شاخص توده ی بدنی میزان مرگ نیز افزایش می یابد. میزان مرگ در افراد دارای اضافه وزن و چاقی در جه ی 1 کمتر گزارش شده است. میزان اختلال در سوخت و ساز، عوارض قلبی عروقی در افراد با درجه ی چاقی بالا، بیشتر است. در بیماران دارای وزن کم و نرمال میزان مرگ و میر کمر از بیماران دارای اضافه وزن و چاق است. بنابراین می توان از شاخص توده ی بدنی به عنوان اولین اقدام برای شناسایی و ارزیابی جامع عوامل خطر استفاده کرد.

منبع:

Katherine M, et al. Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index CategoriesA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA, Jan 2013.

نظرات بسته شده است.