اسیدهای چرب امگا 6 و کاهش خطر دیابت نوع 2

نقش اسیدهای چرب غیر اشباع امگا6 در مورد دیابت نوع2 مشخص نیست. همچنین نکات خیلی کمی درباره اینکه چگونه عوامل درگیر در متابولیسم اسیدهای چرب غیراشباع مانند روی می توانند بر این ارتباط تاثیر بگذارند شناخته شده است.
در مطالعه حاضر رابطه بین اسید چرب امگا 6 سرم و فعالیت آنزیم های درگیر در متابولیسم اسیدهای چرب غیراشباع با خطر دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص گردد که آیا غلظت روی می تواند بر این ارتباط تاثیر بگذارد یا خیر.
در این مطالعه 2189 مرد از مطالعه بیماری قلبی آینده نگر با محدوده سنی 60-42 سال و بدون دیابت نوع 2 در ابتدای مطالعه در سال 1984 تا1989 مورد بررسی قرار گرفتند. دیابت نوع 2 بعد از 4، 11 و 20 سال بعد از شروع مطالعه توسط پرسشنامه هایی توسط خود فرد مشخص می گردید. همچنین ابتلا به دیابت نوع 2 توسط تست تحمل گلوکز ناشتا و قند خون دو ساعته دوباره تایید می شد.
در طول دوره مطالعه به طور میانگین 417 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 شدند. در مدت مطالعه افراد با فعالیت Δ5 دساچوراز(D5D)  بیشتر و غلظت بالاتر اسید چرب امگا 6 کل، اسید لینولئیک و اسید آراشیدونیک در معرض خطر کمتری برای ابتلا به دیابت بودند. از طرف دیگر افراد با غلظت گاما لینولئیک اسید ( (GLAو دی هومو لینولئیک اسید (DGLA) و فعالیت Δ6 دساچوراز(D6D)  بالاتر بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت بودند. روی به طور عمده رابطه بین گامالینولئیک اسید را تغییر می دهد. در  بین افراد با غلظت روی سرمی بالاتر از متوسط احتمال ابتلا بالاتر بود.
غلظت اسید آراشیدونیک و اسید لینولئیک و اسید چرب غیراشباع امگا 6 سرمی بالاتر و همچنین فعالیت بیشتر D5D با خطر پایین تر دیابت نوع 2 همراه بود. همچنین غلظت گامالینولئیک اسید  و دی هومو گاکالینولئیک اسید بیشتر و فعالیت D6D بالاتر همراه با خطر بالاتر دیابت نوع 2 بود. سطح سرمی روی بالاتر، رابطه بین GLA  و خطر دیابت نوع 2 را تغییر می دهد.
نکته عملی: این مطالعه همانند دیگر مطالعات قبلی پیشنهاد می دهد که اسید های چرب امگا 6، اثر مفیدی بر خطر دیابت نوع 2 دارد.
منبع:


 Yary, S, et al. "Serum n-6 polyunsaturated fatty acids,  5- and  6-desaturase activities, and risk of incident type 2 diabetes in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study". American Journal of Clinical Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.