ارتباط گرسنگی های مکرر در دوران کودکی با بروز خشونت

سازمان ملل متحد امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم تعریف می کند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند. به تازگی نتایج یک مطالعه نشان می دهد در افرادی که در زمان کودکی مکرراً گرسنگی را تجربه می کنند، احتمال تنش و آسیب رساندن به دیگران 2 برابر بیشتر است. در این مطالعه شرکت کنندگان به مجموعه ای سوالات در مورد دفعات گرسنگی در دوران کودکی و نیز سابقه آسیب رساندن به دیگران پاسخ دادند.
37 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر که در دوران کودکی گرسنگی های مکرر داشتند درگیری در خشنونت های بین فردی را گزارش کردند. در میان کسانی که در دوران کودکی گرسنگی را تجربه نکرده بودند 15 درصد تجربه خشونت های بین فردی را گزارش کردند.
مطالعات گذشته نشان داده اند که گرسنگی در دوران کودکی با پیامدهای منفی مانند عملکرد تحصیلی ضعیف مرتبط است. مطالعه حاضر برای اولین بار نشان می دهد که گرسنگی در دوران کودکی با الگوهای رفتاری، خود کنترلی ضعیف و خشونت مرتبط است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که به کارگیری استراتژی هایی به منظور کاهش گرسنگی و ناامنی غذایی می تواند به کاهش خشونت کمک کند.

منبع:


Childhood Reports of Food Neglect and Impulse Control Problems and Violence in Adulthood. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016
 

نظرات بسته شده است.