ارتباط کاهش وزن و رژیم غذایی بر رشد تومورهای سرطانی

مشخص شده که افراد چاق و کم تحرک بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند. اما مکانیسم های زمینه ای در این مورد به خوبی شناخته نشده  اند.
در مطالعه حاضر، 439 زن سالم مبتلا به اضافه وزن و چاقی که در دوران یائسگی به سر برده و در محدوده سنی 50 تا 75 سال بودند، شرکت کردند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه رژیم غذایی محدود از نظر انرژی و چربی که هدف آن 10 درصد کاهش وزن بود، ورزش هوازی (225 دقیقه در هفته ورزش متوسط تا شدید)، گروه دریافت کننده رژیم غذایی و ورزش و گروه کنترل.
در این مطالعه 3 نوع پروتئین که افزایش دهنده آنژیوژنز مرتبط با تومور هستند، اندازه گیری شدند. آنژیوژنز به معنای تشکیل رگ های خونی است که تومورها را تغذیه می کنند و امکان رشد تومور را فراهم می سازند.
هدف در این مطالعه این بود که تغییرات پروتئین های تحریک کننده سرطان هنگامی که زنان مبتلا به اضافه وزن از طریق رژیم غذایی، ورزش یا رژیم غذایی و ورزش در طی یک سال وزن کم می کنند، بررسی شود.
نتایج نشان داد زنان گروه رژیم غذایی و گروه رژیم غذایی و ورزش نسبت به زنان گروه ورزش و گروه کنترل کاهش وزن بیشتری داشتند و در آن ها به طور قابل توجه پروتئین های مرتبط با آنژیوژنز کاهش یافت.
به گفته محققان این نتایج بیانگر این حقیقت است که اضافه وزن و بی تحرکی با افزایش خطر سرطان مرتبط است.
منبع:


Dietary Weight Loss and Exercise Effects on Serum Biomarkers of Angiogenesis in Overweight Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial. Cancer Research, 2016
 

نظرات بسته شده است.