ارتباط ویتامین D با کاهش خطر سرطان

ویتامین D توسط نور خورشید در بدن تولید شده و در کنترل میزان کلسیم و فسفر خون نقش دارد. اولین بار در سال 1980 مشخص شد در افرادی که در عرض های جغرافیایی بالاتر زندگی می کنند و دسترسی کمتری به نور خورشید دارند، میزان ویتامین D کمتر و احتمال بروز سرطان روده بیشتر است. بعد از آن مطالعات دیگر نشان دادند که بین میزان کم ویتامین D و سایر سرطان ها مانند سرطان سینه، ریه و مثانه نیز ارتباط وجود دارد. تنها راه دقیق برای اندازه گیری ویتامین D اندازه گیری 25- هیدروکسی ویتامین D در خون است.
در سال های اخیر بحث هایی در مورد میزان مناسب ویتامین D خون وجود داشته است. در سال 2010 توصیه شد که ویتامین D به میزان ng/ml20 در خون که در بزرگسالان با دریافت 600 واحد ویتامین D  تامین می شود برای سلامت استخوان مناسب است. با این حال برخی محققان معتقدند که سطح هدف باید بالاتر از ng/ml50 باشد. بنابراین در یک مطالعه جدید محققان به بررسی میزان مناسب ویتامین D خون که منجر به کاهش خطر سرطان می شود، پرداختند. در این پژوهش محققان نتایج حاصل از دو نوع مطالعه مختلف شامل یک مطالعه بالینی و یک مطالعه آینده نگر را بررسی نمودند.
میانگین میزان 25- هیدروکسی ویتامین D در شرکت کنندگان مطالعه بالینی ng/ml30 و در افراد شرکت کننده در مطالعه آینده نگر ng/ml 48 بود. محققان دریافتند که میزان بروز سرطان در گروه مطالعه بالینی با سطوح ویتامینی کمتر از میانگین، نسب به گروه مطالعه آینده نگر بالاتر بود. آن ها همچنین دریافتند که با افزایش میزان 25- هیدروکسی ویتامین D نرخ بروز سرطان کاهش می یافت. در زنانی که میزان ویتامین D آن ها ng/ml40 یا بالاتر بود نسبت به زنانی که میزان ویتامین D آن ها ng/ml20 یا کمتر بود، خطر بروز سرطان 67 درصد کمتر بود.

منبع :


Sharon L. McDonnell, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D concentrations ≥40 ng/ml are associated with >65% lower cancer risk: pooled analysis of randomized trial and prospective cohort study. PLOS One, 2016
 

نظرات بسته شده است.