ارتباط وزن کم زمان تولد و شیوه زندگی بر بروز دیابت

بیماری دیابت در سراسر جهان به صورت یک بیماری همه گیر درآمده است. در سال 2014 تعداد مرگ ناشی از دیابت 9/4 میلیون نفر بوده و تخمین زده می شود که 387 میلیون نفر به دیابت مبتلا باشند. دیابت نوع 2 حدود 95-85% کل موارد دیابت را شامل شده و با شیوه زندگی ناسالم و عوامل منفی مرتبط با رشد و تکامل در اوایل دوران زندگی، مانند وزن کم هنگام تولد (وزن کمتر از 5/5 پوند) و مواجهه با سوءتغذیه در دوران قبل از تولد، در ارتباط است. با این حال، مطالعات کمی اثر مشترک وضعیت فرد در اوایل دوران زندگی و شیوه زندگی ناسالم را بر خطر دیابت نوع 2 بررسی کرده اند،
محققان به تازگی در مطالعه ای اطلاعات مربوط به 149794 هزار زن و مرد سالم را که برای مدت 30-20 سال پیگیری شده بودند، جمع آوری کردند. شرکت کنندگان بر اساس 5 فاکتور مرتبط با شیوه زندگی امتیازدهی شدند: رژیم غذایی، استعمال سیگار، فعالیت بدنی، مصرف الکل و نمایه توده بدنی (BMI). افرادی که وزن زمان تولدشان موجود نبود، از مطالعه کنار گذاشته شدند.
در دوره مطالعه 11709 مورد جدید دیابت نوع 2 به وقوع پیوست. محققان دریافتند که 22% این موارد با وزن کم در زمان تولد به تنهایی و 59% با شیوه زندگی ناسالم به تنهایی و 18% با هر دو عامل وزن کم هنگام تولد و شیوه زندگی ناسالم مرتبط هستند.
به گفته محققان تغذیه نادرست زنان باردار ممکن است سبب آماده شدن جنین برای زنده ماندن در یک محیط با منابع کم شود. هنگامی که پاسخ انطباقی به گرسنگی قبل از تولد با محیط مرفه در مراحل بعدی زندگی مطابقت نداشته باشد، این امر می تواند سبب افزایش خطر دیابت نوع 2 در دوران بزرگسالی گردد. در حقیقت، یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که عواقب ناشی از شیوه زندگی ناسالم در افرادی که وزن زمان تولدشان کم بوده است، بیشتر است. این مسئله در کشورهای در حال توسعه که در حال گذر اپیدمیولوژیک از شیوه زندگی سنتی به شیوه زندگی غربی هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.          
نکته عملی: تغذیه صحیح مادر در دوران بارداری و درنتیجه پیشگیری از تولد نوزاد با وزن کم و همچنین شیوه زندگی سالم در دوران بزرگسالی عواملی هستند که در کنار هم می توانند از بروز دیابت نوع 2 جلوگیری نمایند.

منبع:  

 
Yanping Li, et al. "Birth weight and later life adherence to unhealthy lifestyles in predicting type 2 diabetes: prospective cohort study". The BMJ, 2015

 

نظرات بسته شده است.