ارتباط مواجهه با BPA در زمان قبل از تولد با چاقی کودکان

یکی از متداول ترین مواد شیمیایی بیسفنول آ یا BPA است که در محصولاتی مانند بطری های پلاستیکی آب، قوطی های فلزی مواد غذایی و … یافت می شود. نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان می دهد که مواجهه با BPA در زمان قبل از تولد ممکن است منجر به افزایش چربی بدن در کودکان شود. در این مطالعه در 369 جفت مادر و کودک مواجهه با BPA به وسیله اندازه گیری غلظت BPA و متابولیت های آن در نمونه ادرار جمع آوری شده در سه ماهه سوم بارداری مادر و نمونه ادرار کودکان در سن 3 و 5 سالگی تعیین شد. قد و وزن کودکان در سن 5 و 7 سالگی اندازه گیری شد. دور کمر و توده چربی در سن 7 سالگی  اندازه گیری شد.
 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مواجهه با BPA در زمان قبل از تولد با افزایش شاخص توده چربی (میزان توده چربی بدن که برای قد، درصد چربی بدن و دور کمر تعدیل می شود.) در سن 7 سالگی مرتبط بود. هنگامی که داده ها بر اساس جنسیت کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت مشاهده شد که یک ارتباط معنی دار بین BPA و شاخص توده چربی و دور کمر در دختران وجود دارد. در پسران ارتباطی بین مواجهه با BPA در دوران قبل از تولد و چربی بودن وجود نداشت. هیچ ارتباطی بین سطوح BPA در دوران کودکی و چاقی مشاهده نشد.
به گفته محققان BPA ممکن است با ایجاد اختلال در غدد درون ریز سبب تغییر در متابولیسم بدن و چگونگی تشکیل سلول های چربی در اوایل زندگی شود.


Bisphenol A and Adiposity in an Inner-City Birth Cohort. Environmental Health Perspectives, 2016
 

نظرات بسته شده است.