ارتباط مصرف میوه تازه با بروز بیماری قلبی – عروقی

شواهد نشان می دهد که مصرف میوه به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم خطر بروز برخی بیماری های مزمن را کاهش می دهد. در راهنمای رژیمی برای آمریکایی ها (2020-2015) توصیه شده بزرگسالانی که کمتر از 30 دقیقه در روز ورزش متوسط می کنند، روزانه 2-5/1 فنجان میوه مصرف کنند. با این حال، گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) نشان می دهد که در آمریکا فقط 1/13 درصد بزرگسالان مقدار کافی میوه مصرف می کنند.
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده، محققان اثر مصرف روزانه میوه تازه را در کاهش خطر حمله قلبی و سکته مغزی بررسی نموده اند. در این مطالعه محققان 512891 فرد 79-30 ساله را از 10 منطقه شهری و روستایی در چین مورد مطالعه قرار دادند. هیچ یک از شرکت کنندگان سابقه بیماری قلبی – عروقی یا استفاده از داروهای کاهنده فشارخون را نداشتند. شرکت کنندگان مصرف روزانه میوه شامل نوع میوه و میزان مصرف را گزارش می کردند. وضعیت سلامتی افراد به مدت حدود 7 سال از طریق پرونده الکترونیکی بیمارستان و سوابق مرگ پیگیری شد.
نتایج نشان داد در افرادی که روزانه میوه تازه مصرف می کردند نسبت به افرادی که هرگز یا به ندرت میوه تازه مصرف می کردند، میزان فشارخون و قندخون و نیز خطر بروز حمله قلبی و سکته مغزی کمتر بود. بعد از در نظر گرفتن سطوح پایین فشارخون، سطوح پایین قندخون و سایر فاکتورها مانند تحصیلات و عدم مصرف دخانیات مشخص شد خطر مرگ ناشی از علل قلبی – عروقی در افرادی که روزانه حدود 100 گرم میوه تازه مصرف می کردند نسبت به کسانی که هرگز یا به ندرت میوه تازه مصرف می کردند، یک سوم کمتر بود. دریافت میوه در درجه اول شامل سیب و پرتقال بود. یافته ها در میان زنان و مردان مشابه بود.
به اعتقاد محققان از آنجاکه مصرف روزانه میوه در چین کمتر از میزان مصرف میوه در کشورهای با درآمد بالا است، به همین علت ارتباط مشاهده شده بین دریافت بالای میوه و خطر بیماری قلبی- عروقی در این مطالعه قوی است.
نکته عملی: دریافت بالای میوه تازه در طول روز سبب کاهش خطر بروز بیماری قلبی – عروقی در بزرگسالان خواهد شد.
منبع:
Huaidong Du, et al."Fresh fruit consumption and major cardiovascular disease in China". New England Journal of Medicine, 20
16
 

نظرات بسته شده است.