ارتباط غلظت سرمی اسید چرب امگا-6 با بروز دیابت نوع 2

مطالعه جدیدی که در فنلاند انجام شده نشان داده که بالا بودن غلظت اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 در سرم با کاهش قابل توجه خطر دیابت نوع 2 مرتبط است.
در این مطالعه غلظت اسیدهای چرب در سرم 2189 مرد که بین سنین 42 تا 60 سال قرار داشتند و در ابتدای مطالعه به دیابت نوع 2 مبتلا نبودند، اندازه گیری شد. در طول 19 سال پیگیری 417 مرد به دیابت نوع 2 مبتلا شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که غلظت بالای اسید چرب امگا-6 سرم با کاهش 46 درصدی خطر بروز دیابت نوع 2 در طول مدت پیگیری مرتبط بود. بررسی ارتباط اسیدهای چرب امگا-6 مختلف نشان داد که بالا بودن غلظت سرمی لینولئیک اسید و آراشیدونیک اسید هر دو به طور مشابه با کاهش خطر دیابت نوع 2 مرتبط بودند. با این حال، بالا بودن غلظت سرمی گاما لینولئیک اسید و دی هومو گاما لینولئیک اسید با افزایش خطر بیماری مرتبط بود.
غلظت سرمی لینولئیک اسید توسط رژیم غذایی فرد مشخص می شود. منبع اصلی لینولئیک اسید روغن های گیاهی و آجیل ها است. آراشیدونیک اسید در گوشت قرمز و تخم مرغ وجود دارد. همچنین بدن انسان می تواند آراشیدونیک اسید را از لینولئیک اسید تولید کند. گاما لینولئیک اسید و دی هومو گاما لینولئیک اسید اساساً در بدن انسان از لینولئیک اسید تولید می شوند و غلظت آن ها در سرم در مقایسه با لینولئیک اسید بسیار کم است. ارتباط گاما لینولئیک اسید و دی هومو گاما لینولئیک اسید با افزایش خطر دیابت نوع 2 در برخی مطالعات قبلی مشاهده شده اما علت این مسئله ناشناخته باقی مانده است.
منبع:


Teymoor Yary, et al. Serum n–6 polyunsaturated fatty acids, Δ5- and Δ6-desaturase activities, and risk of incident type 2 diabetes in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. American Journal of Clinical Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.