ارتباط شاخص توده بدنی (BMI) و متابولیسم با توانایی مغز

محققین دریافتند که افزایش شاخص توده بدنی (BMI) و اختلالات سوخت و سازی می تواند با کاهش توانایی شناختی همراه باشد.

برطبق مطالعه طولی دکتر ساینق- مانوکس و همکارانش در یکی از دانشگاه های فرانسه گزارش شد؛ افرادی که دارای اضافه وزن و BMIبالا و یا مبتلا به اختلالات سوخت و سازی بودند در مقایسه با آزمودنی هایی که دارای وزن طبیعی و از لحاظ سوخت و سازی سالم بودند، بیشتر در معرض اختلالات شناختی قرار داشتند. علاوه بر این، احتمال ابتلا به نقص شناختی و سرعت این فرآیند در آزمودنی هایی که هم دارای اضافه وزن بودند و هم مبتلا به اختلالات سوخت و سازی بودند به طور چشمگیری بیشتر از افراد چاق سالم و یا افرادی که فقط دارای اختلالات سوخت و سازی بودند گزارش شد. این مطالعه بر روی 6،401 انگلیسی با میانگین سنی 39 تا 64 سال انجام شد. آزمودنی های این مطالعه بر اساس BMIو وضعیت سوخت وسازی شان در چهار گروه؛ وزن طبیعی، چاق، با اختلالات متابولیکی و وضعیت متابولیکی سالم تقسیم بندی شدند. افراد  بر اساس داشتن دو یا بیشتر از دو نشانه زیر در گروه اختلالات متابولیکی قرار گرفتند؛

  •         مصرف داروهای ضد فشار خون، کاهنده چربی و یا داروهای مرتبط با بیماری دیابت
  •         تری گلیسیرید بالای 69/1 میلی مول در لیتر
  •        فشار خون سیستولیک بالای 130 میلی متر جیوه
  •         فشار خون دیاستولیک بالای 85 میلی لیتر جیوه
  •        گلوکز بالای 6/5 میلی مول در لیتر
  •       HDLکلسترول کمتر از 04/1 میلی مول در لیتر برای آقایان و کمتر از 29/1 میلی مول در لیتر در خانم ها

محققین در توجیه ارتباط بین BMI  و اختلالات سوخت و سازی بیان اظهار کردند که، پاتولوژی های عروقی و همچنین ترشحات بافت چربی همچون؛ لپتین و آدیپونکتین می تواند در این زمینه مؤثر باشند. لازم به ذکر است که دو آدیپوکاین لپتین و آدیپونکتین بر پیری مغز تأثیر دارند.

منبع:

Singh-Manoux A, et al "Obesity phenotypes in midlife and cognition in early old age: the Whitehall II cohort study" Neurology 2012

نظرات بسته شده است.