ارتباط رژیم غذایی بر پایه روغن ماهی و میکروب های معده

محققین بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه گزارش کردند که رژیم غذایی غنی از روغن ماهی در مقایسه با رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد چربی حیوانی موجب تولید باکتری های گوناگونی در معده موش ها شد. محققین میکروب های تولید شده  در اثر مداخلات این مطالعه را به سایر موش ها منتقل کردند تا اثر آن ها را بر سلامتی ارزیابی کنند. یافته های حاصل پیشنهاد کرد که باکتری های معده در بروز برخی از اثرات مفید روغن ماهی و نیز اثرات مضر چربی حیوانی شریک هستند. به طور ویژه نشان داده شد که افزایش وزن و التهاب در موش هایی که باکتری های حاصل از رژیم غذایی بر پایه روغن ماهی را دریافت کرده بودند در مقایسه با موش هایی که باکتری های حاصل از رژیم غذایی حاوی چربی حیوانی را دریافت کرده  بودند، کمتر بود. این نشان می دهد که میکروب های معده یک عامل مستقل در تحریک التهاب در چاقی های حاصل از رژیم غذایی هستند و دیدگاه جدیدی را در مورد اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از بروز چاقی ایجاد می کند. محققین در این مطالعه دو نوع رژیم غذایی بر پایه روغن ماهی و چربی حیوانی را به مدت 11 هفته در موش های آزمایشگاهی اِعمال و علایم سلامت متابولیکی را در آن ها پایش کردند. رژیم غذایی بر پایه چربی حیوانی موجب افزایش رشد باکتری بیلوفیلا شد، این باکتری با التهاب معده همبستگی دارد. در مقابل رژیم غذایی بر پایه روغن ماهی موجب افزایش رشد باکتری اکرمنسیا موسینیفیلا شد که از افزایش وزن پیشگیری می کند و علاوه بر این سوخت و ساز گلوکز را بهبود می بخشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell Metabolism منتشر شد.
منبع:


Caesar et al. Crosstalk between Gut Microbiota and Dietary Lipids Aggravates WAT Inflammation through TLR Signaling. Cell Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.