ارتباط تغذیه کودکی و بیماری قلبی در بزرگسالی

بررسی های اخیر حاکی از آنند که سلامت در سنین بزرگسالی به رفتارهای فرد در طول دوران زندگی و حتی دوران کودکی مربوط است که یکی از این عوامل تاثیر گذار، نوع غذا خوردن فرد می باشد. رفتارهای غذاخوردن در کودکان در سنین قبل از مدرسه، عامل تعیین کننده با پتانسیل بالا در ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی می باشند. 
بر این اساس در مطالعه ای که اخیرا در Canadian Medical Association Journal به چاپ رسیده است، ارتباط رفتارهای غذا خوردن در دوران قبل از مدرسه با ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بررسی شده است. 
در این مطالعه 1076 کودک 3-5 ساله انتخاب شدند و ارتباط بین عادات غذایی آنها و سطح LDL-کلسترول خون آنها که شاخصی از خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بود، اندازه گیری شد. والدین کودکان پرسشنامه ای در ارتباط با رفتارهای غذایی کودکان تکمیل نمودند که شامل سوالاتی در خصوص تماشای تلویزیون در حین غذا خوردن، دریافت غذایی، نگرانی والدین در مورد رشد و سطح فعالیت کودکان، زمان غربالگری و استفاده از مکمل ها بود. محققان قد و وزن کودکان و والدین آنها را اندازه گیری نمودند و نمونه خون آنها برای بررسی پروفایل لیپیدی جمع آوری شد. آنها سطح خطر را بر اساس نژاد والدین آنها در نظر گرفتند چرا که برخی گروه ها نسبت به بقیه برای ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مستعدترند. 
با توجه به نتایج به دست آمده، رفتارهای غذاخوردن که توسط والدین از طریق پرسشنامه Nutristep گزارش داده شد به طور مثبتی با سطح non HDL-کلسترول سرم در سن 3-5 سالگی کودکان ارتباط دارد. ارتباط بین رفتارهای غذاخوردن و non HDL-کلسترول سرم، بعد از کنترل برای سن، جنس، وزن هنگام تولد،z-score BMI (zBMI)، BMI والدین، دیابت بارداری و نژاد والدین تثبیت شد. 
در این مطالعه ارتباط بین رفتارهای غذاخوردن و شاخص های آزمایشگاهی مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی از قبیل LDL-کلسترول، آپولیپوپروتئین B، HDL-کلسترول و آپولیپوپروتئین A1 بررسی شد. شاخص های رفتاری که در ابزار Nutristep قرار داشتند به طور معنی داری با non HDL-کلسترول سرم ارتباط داشت. طی این بررسی برای هر واحد افزایش در شاخص های رفتاری غذاخوردن، خطر تغذیه ای بالاتری وجود داشت. این شاخص ها با LDL-کلسترول و آپولیپوپروتئین B ارتباط داشت که این ارتباط در مورد HDL-کلسترول و آپولیپوپروتئین A  وجود نداشت .همچنین شاخص دریافت غذایی با non HDL-کلسترول ارتباط نداشت.  
نکته عملی: با توجه به بررسی های اخیر، درست غذاخوردن در دوران کودکی می تواند در پیشگیری از ابتلا به بیمارهای قلبی و عروقی موثر باشند. به این منظور به والدین توصیه می شود الگوی مناسبی در این زمینه برای کودکان خود باشند و سالم غذاخوردن را از همان دوران به آنها آموزش دهند.
منبع:  CMAJ June 17, 2013 cmaj.121834

نظرات بسته شده است.