ارتباط بین سندرم بیش فعالی و مرگ زودرس

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که افراد مبتلا به سندرم بیش فعالی ( ADHD) در مقایسه با افراد با شرایط یکسانی که به این سندرم مبتلا نیستند، دو برابر بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند. محققین در این مطالعه در حدود 2 میلیون آزمودنی را در طی 32 سال پیگیری کردند. به بیان محققین این مطالعه بسیاری از اختلالات ذهنی با مرگ زودرس ارتباط دارند. با وجود این، رابطه بین سندرم بیش فعالی و مرگ زودرس روشن نیست. محققین بدین منظور، مطالعه ای را برای بررسی این رابطه طراحی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری در این پژوهش نشان داد که میزان مرگ و میر به ازای هر 10000 نفر در میان کودکان و بالغین مبتلا به سندرم بیش فعالی 85/5 درصد و در میان کودکان و بالغینی که به سندرم بیش فعالی مبتلا نبودند، 21/2 درصد بود. پس از همگن سازی بسیاری از عوامل شامل سن، جنس، پیشینه خانوادگی ناهنجاری های روانی و وضعیت اشتغال، افراد مبتلا به سندرم بیش فعالی نسبت مرگ و میر بیشتری در حدود دو برابر در مقایسه با افرادی که به سندرم بیش فعالی مبتلا نبودند، داشتند. میزان مرگ و میر در دوران نوجوانی، بزرگسالی و سالمندی در افرادی که به سندرم بیش فعالی مبتلا بودند، بیشتر بود. این نسبت در کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی که زیر 6 سال سن داشتند، در مقایسه سنین 6 تا 17 سال کمتر گزراش شد. یافته های مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در Lancet منتشر شد.

منبع:


Lancet. Published online February 26, 2015
 

نظرات بسته شده است.