احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بیشتر است

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که احتمال کشیدن سیگار و عادت به آن در نوجوانان چاق و مبتلا به اضافه وزن بیشتر از نوجوانانی است که وزن آنها در دامنه ی طبیعی قرار دارد. به بیان دقیقتر، در مطالعات نشان داده شده است که بین مصرف الکل و ماری جوآنا با ابتلا به اضافه وزن و چاقی ارتباطی وجود ندارد، با وجود این، محققین در این پژوهش نشان دادند که بین ابتلا به چاقی و  اعتیاد به سیگار همبستگی مثبتی وجود دارد. در این راستا، باورعمومی وجود دارد که کشیدن سیگار موجب کاهش وزن و کاهش اشتها می شوند، اما نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که کشیدن سیگار موجب افزایش میل به خوردن غذاهای چرب می شود. این مطالعه  از نوع طولی و در زمینه بررسی سلامت نوجوانان آمریکایی بود. در این پژوهش، محققین در سال های 1995، 1996 و 2001 ازبیش از 15000 نوجوان در مورد سلامت بدنی و روانی شان سؤال کردند. شاخص توده بدنی، استعمال سیگار، الکل و ماری جوآنا در آزمودنی ها بررسی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که بین قد، شاخص توده بدنی و کشیدن سیگار در نوجوانان رابطه ی مستقیمی وجود دارد. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که حجم نمونه ی مورد بررسی در معنادار بودن نتیجه پژوهش اثر زیادی دارد، این مطالعه با تعداد زیادی آزمودنی نشان داد که بین سیگار کشیدن و چاقی نوجوانان ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Health Behavior منتشر شد. 
 
منبع:
 
H. Isabella Lanza, et al. Does Adolescent Weight Status Predict Problematic Substance Use Patterns? American Journal of Health Behavior, 2014.
 

نظرات بسته شده است.