اثر ویتامین D و کلسیم بر پلیپ های کولورکتال

یافته های حاصل از یک مطالعه گسترده شامل بررسی 11 بیمارستان در آمریکا نشان داد که مکمل های ویتامین D و کلسیم اثر مفیدی بر محافظت از بروز پلیپ های کولورکتال ندارند. یافته های حاصل از این مطالعه از نتایج پژوهش های پیشین را در زمینه اثر محافظتی مکمل های کلسیم و  ویتامین D در کاهش خطر بروز سرطان کولورکتال حمایت نکرد. در این مطالعه بیش از 2200 بزرگسال در 11 بیمارستان بررسی شدند. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما و مکمل رژیمی کلسیم+ ویتامین D بود. مکمل های این مطالعه شامل 1000 واحد ویتامین D و 1200 میلی گرم کلسیم بود که آزمودنی ها به صورت روزانه دریافت می کردند و در مطالعات پیشین اثرات آن  بر پیشگیری از آدنومای کولورکتال گزارش شده بود. مشابه با پلیپ های کولورکتال، آدنومای آن با تومور شروع می شود و می تواند به سرطان تبدیل گردد. آدنوماها در طی کولونوسکوپی که به صورت روتین برای ارزیابی وضعیت افراد بالای 50 سال استفاده می شود، قابل تشخیص و رفع می باشند. آزمودنی ها در این مطالعه در دامنه سنی 45 تا 75 سال قرار داشتند و دارای سابقه آدنومای کولورکتال ولی بدون علایم پلیپ پس از کولونوسکوپی بودند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه؛ مکمل کلسیم، ویتامین D و کلسیم+ D تقسیم شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که برخلاف مدارک پیشین مکمل یاری 3 تا 5 سال اثری بر کاهش خطر بروز پلیپ کولورکتال ندارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در New England Journal of Medicine منتشر شد.  

منبع:


John A. Baron, et al. A Trial of Calcium and Vitamin D for the Prevention of Colorectal Adenomas. New England Journal of Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.