اثر مکمل های ویتامین C و E در تمرینات استقامتی

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که مکمل های ویتامین E و C می توانند به واسطه اختلال در سازگاری عضلات تمرین کرده موجب کاهش پیشرفت و بهبود عضلانی در اثر فعالیت های استقامتی شوند. نتایج این مطالعه در The Journal of Physiology به چاپ رسید. علاقه افرادی که ورزش می کنند و همچنین ورزشکاران به مکمل های ویتامین های E و C زیاد است، با وجود این، این قبیل مکمل ها می توانند سازگاری به فعالیت های استقامتی در عضله اسکتی از قبیل افزایش پروتئین های میتوکندری را مختل کنند. در این مطالعه، 54 آزمودنی جوان (زن و مرد) به مدت 11 هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند، یک گروه 1000 میلی گرم ویتامین C و گروه دیگر 235 میلی گرم ویتامین E و گروه سوم نیز دارونما دریافت کردند. آزمودنی ها در این مطالعه از هیچ گونه مکمل رژیم غذایی استفاده نکردند. تمرینات آزمودنی ها شامل3 تا 4 جلسه در هفته بود. آزمون های آمادگی، نمونه خونی، بیوپسی عضله قبل و س از پژوهش از آزمودنی ها گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مکمل ها اثری بر مقدار حداکثر اکسیژن دریافتی نداشند، ولی تولید میتوکندری های جدید در اثر تمرینات ورزشی( جایگاه تنفسی) در عضلات را کاهش داده بودند.  به بیان دقیق تر مقدار میتوکندری های عضلانی تنها در افراد گروهی که مکمل دریافت نکرده بودند افزایش یافته بود. بر اساس این مطالعه، مقادیر زیاد ویتامین E و C می توانند موجب کاهش اثرات سازگاری حاصل از تمرینات ورزشی استقامتی در عضلات شوند. 
منبع:
 
 
Paulsen G, et al. Vitamin C and E supplementation hampers cellular adaptation to endurance training in humans: a double-blind randomized control trial. Journal of Physiology, February 2014. 
 

نظرات بسته شده است.