اثر مفید فعالیت ورزشی هوازی بر نقص شناختی ملایم

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که 6 ماه فعالیت ورزشی هوازی موجب افزایش جریان خون و کاهش سطح فسفوریلاسیون پروتئین تائو در مایع مغزی نخاعی  بزرگسالان مبتلا به نقص شناختی ملایم و پیش دیابت شد. این یافته از نقش فعالیت ورزشی هوازی به عنوان یک عامل غیر داروئی تعدیل کننده در شروع بیماری آلزایمر حمایت کردند. یافته های حاصل از این مطالعه در 8 کنفرانس کارآزمایی بالینی بیماری آلزایمر ارایه شد. افزایش مقادیر پروتئین تائو در مغز موجب پیشرفت بیماری آلزایمر می شود. بنابراین، مداخلاتی که قادر به کاهش مقادیر این پروتئین باشند از اهمیت درمانی ویژه ای برخوردارند. یافته های حاصل از مطالعات پیشین نشان داد که فعالیت ورزشی هوازی موجب کاهش مقادیر پلاسمایی بتا-آمیلوئید می شود. در مطالعه حاضر، دکتر بارکر و همکارانش اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح بتاآمیلوئید و پروتئین تائو در مایع مغزی-نخاعی 62 فرد بالغ در دامنه سنی 55 تا 89 سال که به نقص شناختی ملایم و پیش دیابت مبتلا بودند را ارزیابی کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه فعالیت ورزشی هوازی و فعالیت ورزشی کششی تقسیم بندی شدند. فعالیت ورزشی منظم شامل تمرینات هوازی با شدت متوسط تا شدید یا کششی به مدت 45 تا 60 دقیقه و در تناوب 4 بار در هفته به مدت 6 ماه بود. گروه فعالیت ورزشی هوازی در 70 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره تمرین می کردند، در حالی که گروه کششی در 35 درصد ضربان قلب ذخیره ای تمرین می کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه بهبود معناداری را در طول زمان پیاده روی و نیز کاهش مقادیر قند خون در گروه فعالیت ورزشی هوازی نشان داد.

منبع:


8th Clinical Trials Conference on Alzheimer's Disease (CTAD). Abstract OC30. Presented November 6, 2015
 

نظرات بسته شده است.