اثر محیط های بدون استرس بر وزن زمان تولد

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد؛ مادرانی که در یک محیط بدون استرس زندگی می کنند و از طبیعت و مناظر طبیعی و سرسبز بهره مند هستند، وزن نوزادان شان به طور معناداری بالاتر است. به بیان دقیق تر، می توان گفت که محیط های سرسبز و طبیعی بر نتایج زایمان از قبیل وزن هنگام تولد اثر گذارند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر زندگی در محیط های سرسبز و طبیعی بر نتایج زایمان بود. بدین منظور 40000 زایمان در این مطالعه بررسی شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ Michael Friger ، " ما در این مطالعه دریافتیم که زندگی در کنار محیط های سرسبز و طبیعی در هنگام بارداری می تواند بر وزن نوزاد در زمان تولد اثر داشته باشد، به طوری که موجب تولد نوزادان با وزن بیشتر خواهد شد و خطر تولد نوزادان کم وزن را به طور معناداری کاهش می دهد." وی در ادامه افزود: " این اولین مطالعه در خارج از ایالات متحده است که به بررسی اثر مناظر طبیعی بر وزن زمان تولد می پردازد. " منظور از مناطق سرسبز نواحی است شبیه به پارک های جنگلی یا پارک های شهری است که دارای درخت و گیاهان سرسبز می باشد. نتایج حاصل از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه نیز نشان می دهند که زندگی در مناطق خشک و نیز صنعتی می تواند بر وزن زمان تولد اثر بسزایی داشته باشد و موجب تولد نوزادان کم وزن گردد. نتایج حاصل از این مطالعه در Occupational and Environmental Medicine منتشر شد. 
 
منبع:
K. Agay-Shay, A. Peled, A. V. Crespo, C. Peretz, Y. Amitai, S. Linn, M. Friger, M. J. Nieuwenhuijsen. Green spaces and adverse pregnancy outcomes. Occupational and Environmental Medicine, 2014; 71 (8): 562
 

نظرات بسته شده است.