اثر فعالیت ورزشی بر عدم تحمل به گرما در بیماران مبتلا به M.S

فعالیت ورزشی اثرات مفیدی بر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز ( M.S) دارد. بیماری M.S یک بیماری تحلیل برنده عصبی است که به صورت تدریجی موجب اختلال در عملکرد سیستم عصبی مرکزی می گردد. با وجود این، برخی از بیماران مبتلا به M.S در هنگام قرار گیری در معرض گرما و رطوبت و نیز در هنگام پرداختن به فعالیت ورزشی دچار افزایش دمای بدن می شوند. این شرایط می تواند وضعیت بیمارن را وخیم تر کند. محققین دانشگاه سیدنی و نحوه اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط را بر بیماران مبتلا به M.S با گروه کنترل مقایسه کردند. نتایج این تحقیق در Experimental Biology meeting گزارش شد. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر Huang و همکارانش انجام شد 5 بیمار مبتلا به M.S و 5 فرد سالم در گروه کنترل با یکدیگر مقایسه شدند. از این آزمودنی ها در هر دو گروه خواسته شد تا در دمای 30 تا 60 درجه سانتی گراد و در یک اتاق روی دوچرخه ثابت پا بزنند. محققین در این پژوهش دریافتند که زمان تا عرق ریزی و نیز میزان عرق ریزی در بیماران مبتلا به M.S بیشتر از افراد سالم گروه کنترل بود و در واقع تغییر  تنظیم دمایی موجب افزایش بیشتر دمای مرکزی بدن بیماران در مقایسه با افراد سالم می شود. بیش گرمایی در این شرایط موجب وخامت موقتی علایم می گردد که می تواند بر توانایی بیماران مبتلا به M.S برای ادامه فعالیت ورزشی اثر داشته باشد و زمینه ای است برای ممانعت از پرداختن به فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به M.S . در ابتدا، بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که افزایش بیش از حد دمای بدن بیماران مبتلا به M.S به دلیل میزان کم عرق ریزی و زمان زیاد تا شروع عرق ریزی آن ها است، به همین دلیل توانایی شان در سرد کردن بدن کاهش می یابد.
منبع:
 

The above story is based on materials provided by Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).
 

نظرات بسته شده است.