اثر فعالیت ورزشی بر احیای قلبی پس از سکته

بسیاری از عوامل سبک زندگی موج بروز بیماری قلبی می شوند، و پرداختن به فعالیت ورزشی برای پیشگیری از سکته قلبی کافی نیست. یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که فعالیت ورزشی منظم می تواند بر احیا و بازسازی قلبی پس از سکته قلبی مؤثر باشد. پس از بروز سکته قلبی، خون رسانی به نواحی قلبی دچار کمبود اکسیژن برای احیای عملکرد مطلوب قلبی کافی نیست. این موجب بروز اسکار در نواحی آسیب دیده و تغییر ساختار قلبی می شود. به دلیل این تغییر ساختار و کاهش عملکرد عضله قلبی زندگی افراد مبتلا تحت تأثیر قرار می گیرد. یک تیم تحقیقاتی آلمانی د رمورد اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کاهش تغییرات ساختاری قلب پس از بروز سکته قلبی مطالعه ای را انجام دادند. در این مطالعه که بر روی مدل حیوانی انجام شد، موش ها 6 هفته قبل از سکته قلبی به طور منظم بر روی چرخ گردان می دویدند. پس از بروز سکته قلبی به مدت 5 روز فعالیت ورزشی آن ها قطع شد و پس از  آن به مدت 4 هفته به شیوه قبلی تمرین کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه نشان داد که میزان تغییرات ساختاری قلب پس از بورز سکته قلبی در قلب موش هایی که تمرین کرده بودند کمتر از موش های گروه غیرفعال بود. محققین بر این اساس پیشنهاد کردند که پرداختن به فعالیت ورزشی قبل و بلافاصله پس از سکته قلبی اثر زیادی بر احیای ساختار قلبی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology  منتشر شد.

منبع:


Sarah-Lena Puhl, et al. Exercise attenuates inflammation and limits scar thinning after myocardial infarction in mice. American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, 2015
 

نظرات بسته شده است.