اثر دریافت ویتامین مازاد در دوران بارداری بر انتخاب غذایی فرزند

محققین گروه علوم تغذیه دانشگاه تورنتو در مطالعه ای بر روی مدل حیوانی نحوه اثر دریافت ویتامین مازاد در دوران بارداری ( A، E، D و K) را بر رشد مغزی و رفتاری موش های نسل اول ارزیابی کردند. در دوران بارداری، کیفیت تغذیه ای و رژیمی بسیاری از زنان بهبود می یابد، با وجود این آن ها اقدام به دریافت مکمل های ویتامینی می کنند و همین موجب افزایش دریافت ویتامین ها مازاد بر نیاز می گردد. بسیاری از مطالعات بر ویتامین ها بر پیشگیری از کمبود و  بروز مسمومیت ناشی از دریافت مازاد بر نیاز متمرکز شده اند. با وجود این، مطالعات کمی در زمینه دریافت مقادیر ویتامینی مازاد بر نیاز انجام شده است. ویتامین های محلول در چربی اثرات زیادی در رشد و نمو جنینی دارند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثرات ویتامین های محلول در چربی در دوران بارداری بر وزن بدن و دریافت غذا در در نسل اول موش ها بود. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت مقادیر زیاد ویتامین های محلول در چربی بر وزن بدن و دریافت غذا موش های نسل اول اثری ندارد با وجود این بر رشد ونمو مغزی و عادات غذایی آن ها مؤثر است.  به بیان دقیق تر، تمایل به خوردن غذاهای شیرین در موش های متولد شده از مادرانی که رژیم غذایی شان حاوی مقادیر زیادی ویتامین های محلول در چربی بود، کم تر گزارش شد. مقاله مرتبط با این مطالعه درthe journal Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism  منتشر شد.

منبع:


G. Harvey Anderson, et al.  A gestational diet high in fat-soluble vitamins alters expression of genes in brain pathways and reduces sucrose preference, but not food intake, in Wistar male rat offspring. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2015.
 

نظرات بسته شده است.