اثرتمرینات ورزشی استقامتی بر قلب زنان و مردان متفاوت است

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که اثرات تمرینات ورزشی استقامتی بر قلب زنان متفاوت از مردان همتای آن ها می باشد. به بیان دقیق تر می توان گفت که اثر تمرینات ورزشی استقامتی بر قلب وابسته به جنس است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 1000 ورزشکار جوان نشان داد که هایپرتروفی برونگرا، با ضخامت نسبی طبیعی دیواره ولی افزایش حجم بطن چپ در زنانی که به طور منظم فعالیت ورزشی داشتند، مشاهده شد. با وجود این در مردانی که به طور شابه تمرین داشتند هایپرتروفی درونگرا یا تغییر ساختار ایجاد شده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Sanjay Sharma؛ "ضخامت دیواره و ابعاد مطلق بطنی در زنان ارزیابی نشد با وجود این ما باید ارتباط بین ضخامت و فعالیت بهتر را جستجو کنیم." وی در ادامه افزود:"در المپیک 2012 ،  20 درصد ورزشکاران زن بودند و این آمار در حال افزایش است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه ساختار بطن چپ در زنان و مردان ورزشکار و در ارتباط با نوع فعالیت ورزشی بود. بدین منظور، محققین در این مطالعه 1083 ورزشکار سالم بررسی کردند. تمام آزمودنی ها اکوکاردیوگرافی شدند و بر این اساس به 4 گروه تقسیم شدند: طبیعی، هایپرتروفی برونگرا، هایپرتروفی درونگرا و تغییر ساختار درونگرا. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که 72 درصد زنان و 69درصد مردان وضعیت طبیعی داشتند. قلب 21درصد زنان وضعیت هایپرتروفی برونگرا را نشان داد در حالی که این وضعیت در مرذان 19 درصد گزارش شد.

منبع:


Finocchiaro G, Papadakis M, Dhutia H, et al. Effect of gender and sporting discipline on left ventricular adaptation to exercise. European Society of Cardiology 2015 Congress; August 31, 201
 

نظرات بسته شده است.