اثرات مکمل یاری ویتامین E و سلنیوم بر سرطان پروستات

مطالعات چند مرکزی که توسط مرکز تحقیقات فرد هات کینسون انجام شده است، نشان داده است که مکمل یاری با دز بالای  حاوی هردوی عناصر جزئی سلنیوم و ویتامین ای خطر سرطان پروستات با گرید بالا را افزایش میدهد.این یافته ها در ژورنال انیستیتو سرطان ملی چاپ شد. این کارآزمایی بصورت تصادفی و مورد-شاهدی توسط SWOG (گروه همکار تحقیقاتی سرطان) رهبری شد که 35000 مرد در آن شرکت داده شدند.
هدف این مطالعه تعیین رابطه دز بالای ویتامین E=400 IU  وSE=200µg/day  با سرطان پروستات  بوده است.
کارآزمایی که در سال 2001 شروع شد در سال 2008 خاتمه زود هنگام داشت ، چون اثر محافظتی از SE دیده نشد و پیشنهادی مبنی بر افزایش خطر توسط ویتامین ای وجود داشت، در حالی که استفاده ازمکمل های  این مطالعه متوقف شد ، مردان همچنان پیگیری میشدند و پس از گذشت 2 سال ، مردانی که ویتامین  ای دریافت میکردند 17% افزایش معنی داری در سرطان پروستات نشان دادند.
مکمل یاری SE  در مردان با سطح سلنیوم بالا، خطر سرطان را افزایش داد.وقتی این مطالعه شروع شد ، برخی شواهد نشان میداد که مکمل یاری  SE ، اثر مفیدی در مردانی که دریافت کافی مواد مغذی داشتند ندارد.به این دلیل محققین  با هدف تعیین اثر مکمل یاری سلنیوم در مردان با سطح پایین سلنیوم.غلظت سلنیوم ناخن شرکت کنندگان را اندازه گرفتند آنها دریافتند که مکمل یاری سلنیوم خطر سرطان با گرید بالا را تا 91% در میان مردان با سطح سلنیوم بالا را افزایش میدهد.وقتی مکمل سلنیوم دریافت میشد، مردانی که سلنیوم بالا داشتند ، سطح سلنیوم بصورت سمی در می آمد.
دریافت ویتامین ای خطر سرطان را در مردان با سطح سلنیوم پایین را افزایش میداد.این مطالعه همچنین نشان داد که فقط مردانی که مکمل ویتامین ای و دارونما دریافت میکردند و نه کسانی که هردوی ویتامین ای و سلنیوم را مصرف میکردند  خطر سرطان پروستات افزایش پیدا میکرد.یعنی در بین مردانی که وضعیت سلنیوم پایین دارند ، مکمل ویتامین ای کل خطر سرطان پروستات را تا 63% و 111% خطر سرطان با گرید بالا را افزایش داد.سلنیوم چه ازمنابع رژیمی یا مکمل باشد ، مردان را از اثرات و عوارض جانبی ویتامین ای محفوظ میدارد.

نکته عملی:  مکمل یاری سلنیوم اثرات مفیدی در مردان با سطح سلنیوم پایین، ندارد  اما خطر سرطان پروستات با گرید بالا را در مردانی که سطح سلنیوم بالا دارند افزایش میدهد . ویتامین ای خطر سرطان پروستات با گرید بالا را در مردانی که سطح سلنیوم پایین دارند ، افزایش میدهد .در نتیجه مردان باید از مصرف مکمل های سلنیوم و ویتامین ای در مقادیر بالاتر از توصیه شده ، خودداری کنند.

منبع:


Alan R. Kristal, et al. First published online February 22, 2014
 

نظرات بسته شده است.