اثرات مفید فعالیت ورزشی منظم و در مدت زمان متوسط

نتایج مطالعه محققین University of Copenhagen اثرات مفید فعالیت ورزشی با شدت متوسط را تأیید کرد. اپیدمی شدن چاقی عاقب اجتماعی-اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. بنابراین، محققین برای حل این معضل در جستجوی راهی برای کاهش شیوع چاقی هستند. در این مطالعه، محققین به منظور بررسی شیوه ای برای کاهش میزان چاقی، اثر روزانه 30 دقیقه فعالیت ورزشی را در ارتباط با 60 دقیقه فعالیت ورزشی به مدت13 هفته و هم چنین میزان اجرا و پیروی از برنامه ورزشی را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که میزان پیروی از برنامه فعالیت ورزشی روزانه در گروه 60 دقیقه ای کمتر از گروه 30 دقیقه ای بود و همین اجرای نامنظم موجب کاهش وزن کمتر (6/2 در مقابل 6/3 کیلوگرم) در گروهی که 60 دقیقه ای فعالیت ورزشی می کردند در مقایسه با گروه 30 دقیقه ای شد. آزمودن های گروهی که کمتر فعالیت ورزشی می کردن د، انگیزه بیشتری برای ادامه داشتند و از اجرای برنامه ورزشی خود احساس خستگی نمی کردند، در مقابل انگیزه در آزمودنی های گروهی که یک ساعت فعالیت ورزشی می کردند کمتر بود و در پایان برنامه رزانه خود احساس خستگی زیادی داشتند. محققین نتیجه گیری کردند که زمان اجرای فعالیت ورزشی می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رعایت منظم برنامه ورزشی معین باشد. به بیان دیگر، موضوع مهم در این زمینه پیروی و اجرای منظم فعالیت ورزشی است، این جزء به نظر اثر قابل ملاحظه ای در زمینه ی کاهش وزن دارد. بر این اساس توصیه می شود که برنامه ورزشی را برای خود اتخاذ کنید که بتوانید به طور منظم آن را انجام دهید.

منبع:

B. Stallknecht, et al.  Compliance with physical exercise: Using a multidisciplinary approach within a dose-dependent exercise study of moderately overweight men. Scandinavian Journal of Public Health, 2013

نظرات بسته شده است.