اثرات مفید فعالیت ورزشی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که فعالیت ورزشی می تواند شدت علایم آسم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا را بهبود بخشد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که فعالیت ورزشی باید به دارودرمانی آسم متوسط تا شدید اضافه شود. به طور معمول، بیماران مبتلا به آسم به دلیل ترس از تحریک علایم بیماری از پرداختن به فعالیت ورزشی اجتناب می کنند.پیش از فعالیت ورزشی برای بیماران مبتلا به آسم توصیه شده است به دلیل که موجب بهبود آمادگی بدنی و کیفیت زندگی آن ها می شود. با وجود این جنبه های مثبت و منفی فعالیت ورزشی در این زمینه مشخص نشده است. بدین منظور محققین اثر تمرین هوازی و فعالیت های ورزشی تنفسی را بر 58 بیمار مبتلا به آسم با درجه متوسط تا شدید را مقایسه کردند. آزمودنی ها در دامنه سنی 20 تا 59 سال قرار داشتند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول روزانه 30 دقیقه و دوبار در هفته به فعالیت ورزشی یوگا می پرداختند و  گروه دوم علاوه بر تمرینات تنفسی ( یوگا)، 35 دقیقه تردمیل نیز به برنامه ورزشی شان اضافه شد. آزمودنی ها به مدت 3 ماه از برنامه های ورزشی خود پیروی کردند. قبل و پس از دوره پژوهش آزمودنی ها به لحاظ شاخص های تنفسی و کارایی ریوی ارزیابی شدند. بر اساس یافته های حاصل کارایی ریوی و التهاب در گروه تمرین هوازی ( تردمیل) بهبود بیشتری را نشان داد.  مقاله مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در مجلهThorax منتشر شد.

منبع:


A. Franca-Pinto, F. A. R. et al. Aerobic training decreases bronchial hyperresponsiveness and systemic inflammation in patients with moderate or severe asthma: a randomised controlled trial. Thorax, 2015
 

نظرات بسته شده است.