اثرات مفید اسید چرب امگا-3 در بیماران با سابقه حمله قلبی

حمله قلبی زمانی رخ می دهد که جریان خون به بخشی از عضله قلب مسدود شده و با کاهش اکسیژن رسانی به بافت قلب آسیب وارد می شود. میزان آسیب وارده به عضله قلب بعد از حمله قلبی به وسعت ناحیه ای که از اکسیژن کافی محروم بوده و مدت زمان عارضه وابسته است. پس از حمله قلبی ترمیم قلب به سرعت آغاز شده و به طور میانگین 8 هفته به طول می انجامد. با این حال، به دنبال حمله قلبی فیبروز یا بافت اسکار در عضله قلب ایجاد می شود که می تواند سبب تغییر ساختمان و عملکرد قلب شود.
بدن انسان قادر به تولید اسیدهای چرب امگا-3 نبوده و این اسیدهای چرب برای حفظ سلامت بدن ضروری هستند. بنابراین، نیاز به چربی های امگا-3 باید از طریق مصرف منابع غذایی مانند ماهی های چرب (سالمون و …)، گیاهان و آجیل ها و در صورت لزوم مکمل های غذایی تامین شود.
مطالعات گذشته نشان داده اند که امگا-3 از طریق مکانیسم های نامشخص می تواند سبب بهبود بقا بعد از حمله قلبی شود. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده محققان 360 نفر با سابقه حمله قلبی را مورد بررسی قرار دادند. به مدت 6 ماه بعد از حمله قلبی نیمی از شرکت کنندگان همراه با داروهای معمول خود روزانه دوز بالای امگا-3 (4 گرم) دریافت کردند. سایر شرکت کنندگان دارونما دریافت می کردند. ساختمان و عملکرد قلب افراد در انتهای مطالعه و در طول دوران مطالعه ارزیابی شد. همچنین آزمایشات خونی بر روی شرکت کنندگان انجام شد تا از دریافت مکمل امگا-3 اطمینان حاصل شود.
نتایج نشان داد در مقایسه با کسانی که دارونما دریافت می کردند، در بیماران دریافت کننده مکمل امگا-3 به میزان 6/5 درصد آسیب عضله قلب و 8/5 درصد شاخص حجم پایان سیستولی بطن چپ کاهش یافته بود.
به اعتقاد محققان اسید چرب امگا- 3 یک درمان بی خطر و موثر به منظور بهبود عملکرد قلب بوده و می تواند در کاهش بروز نارسایی قلبی یا مرگ در افراد با سابقه حمله قلبی نقش داشته باشد.
نکته عملی: با توجه به نتایج این مطالعه دریافت دوز روزانه امگا-3 می تواند در بیماران با سابقه حمله قلبی مفید باشد.
منبع:


Raymond Y. Kwong et al. "Effect of omega-3 acid ethyl esters on left ventricular remodeling after acute myocardial infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial". Circulation, 2016
 

نظرات بسته شده است.